Điều Khoản Dịch Vụ

Cập nhật lần cuối: Tháng 4 25, 2022

Điều Khoản Chung - Tất Cả Người Dùng

1. Mối Quan Hệ Của Bạn Với Chúng Tôi

Chào mừng bạn đến với CapCut (“Nền Tảng”).

Các điều khoản dịch vụ này (“Điều Khoản”) có thể sẽ được sửa đổi theo từng thời điểm và sẽ điều chỉnh mối quan hệ và đóng vai trò như là một thỏa thuận giữa bạn và Bytedance Pte. Ltd. (“Công Ty”, hoặc “chúng tôi”) và đặt ra các điều khoản và điều kiện để bạn có thể truy cập và sử dụng Nền Tảng cũng như các dịch vụ, ứng dụng, sản phẩm và / hoặc nội dung liên quan của chúng tôi (gọi chung là “Dịch Vụ”). Dịch Vụ của chúng tôi được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Để phục vụ cho các mục đích của các Điều Khoản này, “bạn” và “của bạn” có nghĩa là bạn với tư cách là người dùng Dịch Vụ.

Chúng tôi có thể phát triển các phiên bản khác nhau của Nền Tảng này, bao gồm các Dịch Vụ khác nhau cho các thiết bị đầu cuối khác nhau tại các khu vực khác nhau, và bạn nên có được, tải xuống và cài đặt phiên bản phù hợp với các điều kiện thiết bị thực tế trong khu vực tài phán của bạn.

Các Điều Khoản này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn và chúng tôi. Vui lòng dành thời gian để đọc các Điều Khoản này một cách cẩn thận.

2. Chấp Nhận Các Điều Khoản

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn có thể tham gia vào một hợp đồng ràng buộc với Công Ty, rằng bạn chấp nhận các Điều Khoản này (bao gồm bất kỳ điều khoản bổ sung nào được thêm vào đây) và bạn đồng ý tuân thủ chúng. Việc bạn truy cập và sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi cũng phải tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật và Tiêu Chuẩn Cộng Đồng (nếu có) , các điều khoản này có thể được tìm thấy trực tiếp trên Nền Tảng, hoặc khi Nền Tảng được cung cấp để tải xuống, trên kho ứng dụng trên thiết bị di động của bạn, và các điều khoản đó được đưa vào đây để tham chiếu.

Các Dịch Vụ chỉ dành cho các cá nhân từ 13 tuổi trở lên. Ngoài ra, nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi trưởng thành được áp dụng trong khu vực tài phán nơi bạn cư trú, bạn chỉ có thể truy cập hoặc sử dụng các Dịch Vụ khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn. Hãy chắc chắn rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn đã xem xét và thảo luận về các Điều Khoản này với bạn.

Nếu bạn đang truy cập hoặc sử dụng các Dịch Vụ thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức, thì (a) “bạn” và “của bạn” bao gồm bạn và doanh nghiệp hoặc tổ chức đó, (b) bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn là đại diện được ủy quyền của doanh nghiệp hoặc tổ chức và có thẩm quyền để ràng buộc doanh nghiệp hoặc tổ chức đó với các Điều Khoản này, và bạn đồng ý với các Điều Khoản này thay mặt cho doanh nghiệp hoặc tổ chức đó, và (c) doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn chịu trách nhiệm pháp lý và tài chính đối với việc truy cập hoặc sử dụng các Dịch Vụ của bạn cũng như đối với việc người khác truy cập hoặc sử dụng tài khoản của bạn, bất kể họ có liên kết với doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn hay không, bao gồm bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu nào.

Bạn có thể chấp nhận các Điều Khoản này bằng cách truy cập hoặc sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ coi việc bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch Vụ là sự chấp thuận các Điều Khoản này kể từ thời điểm đó trở đi.

Bạn nên in ra hoặc lưu một bản sao cục bộ của các Điều Khoản này để làm hồ sơ.

3. Điều Khoản Bổ Sung

Nếu bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch Vụ từ trong một khu vực tài phán nơi có các điều khoản bổ sung riêng biệt, theo đây bạn cũng đồng ý với các điều khoản bổ sung áp dụng cho người dùng ở mỗi khu vực tài phán như được nêu trong phần “Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Tài Phán Cụ Thể” có liên quan bên dưới. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Tài Phán Cụ Thể có liên quan đến khu vực tài phán của bạn, nơi mà bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch Vụ, và phần còn lại của các Điều Khoản này, thì Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Tài Phán Cụ Thể có liên quan đến khu vực tài phán của bạn sẽ thay thế và kiểm soát đối với việc bạn sử dụng các Dịch Vụ từ khu vực tài phán đó.

4. Các Thay Đổi Đối Với Điều Khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều Khoản này theo thời gian, để phản ánh các thay đổi của pháp luật, quy định, tiêu chuẩn, mã ngành hoặc các công cụ khác có tính chất tương tự hiện hành áp dụng, hoặc để phản ánh các thay đổi, cập nhật hoặc các tính năng mới của Nền Tảng và / hoặc Dịch Vụ. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Điều Khoản này, chẳng hạn như thông qua thông báo trên Nền Tảng hoặc một thông báo đẩy (push notification). Tuy nhiên, bạn nên xem các Điều Khoản này thường xuyên để kiểm tra các thay đổi đó. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập Nhật Lần Cuối” ở đầu các Điều Khoản này, phản ánh ngày có hiệu lực của các Điều Khoản sửa đổi đó. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng và / hoặc Dịch Vụ sau ngày Điều Khoản được cập nhật cấu thành việc bạn chấp nhận các Điều Khoản được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản được cập nhật, bạn phải ngừng truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng và Dịch Vụ.

5. Tài Khoản Của Bạn Với Chúng Tôi

Để truy cập hoặc sử dụng một số Dịch Vụ của chúng tôi, bạn phải tạo một tài khoản với chúng tôi. Khi bạn tạo tài khoản này, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác và cập nhật. Điều quan trọng là bạn phải duy trì và cập nhật kịp thời chi tiết tài khoản của mình và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi, để giữ cho thông tin đó luôn cập nhật và đầy đủ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

(a) bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật và bí mật của các chi tiết đăng nhập tài khoản của bạn;

(b) bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm (với chúng tôi và những người khác) về tất cả các hoạt động trên Nền Tảng diễn ra trong hoặc thông qua việc sử dụng tài khoản của bạn. Nếu bạn đang truy cập Nền Tảng hoặc sử dụng Dịch Vụ thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức, tất cả các hoạt động đó sẽ được quy cho và ràng buộc đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức đó; và

(c) Công Ty và các bên liên kết của Công Ty có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát các hoạt động trên Nền Tảng diễn ra trong hoặc thông qua việc sử dụng tài khoản của bạn, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu do hoặc phát sinh từ bất kỳ truy cập trái phép nào vào tài khoản của bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn hoặc áp đặt giới hạn hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các phần hoặc tất cả các Dịch Vụ, có hoặc không có thông báo, vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ hoặc không vì lý do nào, bao gồm:

Nếu chúng tôi tạm ngừng hoặc chấm dứt vĩnh viễn tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn để cho phép bạn có thời gian truy cập và lưu thông tin và nội dung của bạn, trừ khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiếp tục truy cập vào tài khoản của bạn sẽ gây ra thiệt hại cho chúng tôi hoặc các Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc nếu làm như vậy sẽ vi phạm yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, vi phạm pháp luật hoặc quy định hiện hành hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba.

Tùy thuộc vào bất kỳ quyền hợp pháp nào mà bạn có thể có, nếu tài khoản của bạn bị tạm ngừng hoặc chấm dứt tạm thời hoặc vĩnh viễn, quyền truy cập vào tài khoản của bạn và bất kỳ thông tin hoặc nội dung liên quan nào được liên kết với tài khoản của bạn có thể bị tạm ngừng hoặc chấm dứt. Vì chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng vĩnh viễn của nội dung của bạn, bạn nên thường xuyên sao lưu bất kỳ nội dung nào mà bạn đánh giá cao.

Nếu bạn không còn muốn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi nữa, bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua capcut.support@bytedance.com và chúng tôi sẽ trợ giúp và hướng dẫn bạn quy trình xóa tài khoản. Xin lưu ý rằng khi bạn chọn xóa tài khoản của mình, bạn sẽ không thể kích hoạt lại tài khoản của mình hoặc truy xuất bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn đã tải lên, sáng tạo ra, chỉnh sửa, chia sẻ, nhận từ những người dùng khác hoặc bằng cách khác được liên kết với tài khoản của bạn.

6. Quyền Truy Cập Và Sử Dụng Các Dịch Vụ

Việc truy cập và sử dụng các Dịch Vụ của bạn phải tuân theo các Điều Khoản này cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn không được:

Các hành vi vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Chúng tôi có thể điều tra và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng vi phạm Điều Khoản. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Dịch Vụ của bạn vì bất kỳ hoặc không vì lý do nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

7. Gói Dịch Vụ, Gia hạn, Hủy Bỏ và Hoàn Tiền Của CapCut

Các Gói Dịch Vụ

Một số Dịch Vụ được cung cấp cho bạn miễn phí ("Dịch Vụ Miễn Phí"); trong khi các Dịch Vụ khác yêu cầu phải thanh toán trước khi bạn có thể sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch Vụ Đăng Ký Lưu Trữ Đám Mây CapCut, Dịch Vụ Đăng Ký CapCut VIP, v.v. ("Dịch Vụ Cao Cấp", hoặc cùng với Dịch Vụ Miễn Phí, được gọi chung là "Gói Dịch Vụ").

Để biết thêm chi tiết về các Dịch Vụ Cao Cấp mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, vui lòng tham khảo mô tả chi tiết về dịch vụ trên trang mua hàng trên CapCut. Trừ khi được yêu cầu khác bởi luật pháp hoặc quy định trong khu vực tài phán của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Gói Dịch Vụ của mình, bao gồm việc điều chỉnh các tính năng / Dịch Vụ khả dụng, điều chỉnh giá cho các Dịch Vụ Cao Cấp theo bất kỳ cách nào và bất kỳ lúc nào mà chúng tôi xác định theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, và điều này sẽ không ảnh hưởng một cách vô cớ đến Dịch Vụ và các quyền mà bạn đã mua và đã có được theo các Điều Khoản. Chúng tôi có thể phát triển các phiên bản khác nhau của Nền Tảng này với các Dịch Vụ khác nhau cho các thiết bị đầu cuối khác nhau ở các khu vực khác nhau, và bạn nên có được, tải xuống và cài đặt phiên bản thích hợp cho thiết bị và khu vực tài phán của mình.

Nếu bạn mua hoặc đăng ký bất kỳ Dịch Vụ Cao Cấp nào của chúng tôi, trước tiên bạn phải tạo một tài khoản trên CapCut và đăng nhập vào CapCut. Các Dịch Vụ Cao Cấp chỉ có sẵn cho người dùng của (i) phiên bản Apple iOS của Nền Tảng cho người có tài khoản Apple ID hợp lệ, hoặc (ii) phiên bản Hệ điều hành Google Android của Nền Tảng cho người có tài khoản Google hợp lệ.

Bạn có thể mua hoặc đăng ký bất kỳ Dịch Vụ Cao Cấp nào của chúng tôi bằng cách thanh toán qua tài khoản Apple ID / Google của bạn, phí mua hoặc đăng ký và thuế áp dụng được tính bằng đơn vị tiền tệ hiện hành của khu vực tài phán của bạn. Trừ khi bạn là cư dân ở Vương quốc Anh, EU hoặc EEA hoặc bị bắt buộc bởi luật pháp hoặc quy định của khu vực tài phán của bạn, tất cả các khoản phí Dịch Vụ Cao Cấp đều không bao gồm thuế, và bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tính cho bạn bất kỳ khoản thuế hiện hành nào ngoài phí Dịch Vụ Cao Cấp. Việc không thanh toán các khoản phí và thuế này sẽ dẫn đến việc bạn không thể sử dụng hoặc bị chấm dứt quyền truy cập vào Dịch Vụ Cao Cấp.

Bạn có thể mua Dịch Vụ Cao Cấp theo thời hạn thanh toán cố định hoặc trả trước phí đăng ký gia hạn tự động hàng tháng hoặc một khoảng thời gian khác được cài đặt trên trang mua hàng của Nền Tảng hoặc được thông báo cho bạn trước khi đăng ký.

Nếu bạn mua Dịch Vụ Cao Cấp theo thỏa thuận gia hạn tự động, bạn đồng ý rằng (a) Apple / Google có thể lưu trữ và tiếp tục lập hóa đơn cho phương thức thanh toán của bạn (ví dụ: thẻ tín dụng) để tránh gián đoạn Dịch Vụ Cao Cấp và (b) Apple / Google có thể tính toán các khoản thuế bạn phải trả dựa trên thông tin thanh toán mà bạn cung cấp tại thời điểm mua hàng. Trừ khi được luật pháp hoặc quy định trong khu vực tài phán của bạn yêu cầu khác, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Gói Dịch Vụ của mình hoặc điều chỉnh giá cho Dịch Vụ Cao Cấp theo bất kỳ cách nào và bất kỳ lúc nào mà chúng tôi xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, và sẽ thông báo trước cho bạn bất kỳ thay đổi nào. Những thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng vô cớ đến Dịch Vụ và các quyền mà bạn đã mua và có được theo các Điều Khoản. Những thay đổi này sẽ không có hiệu lực ngay tại thời điểm gia hạn đăng ký của bạn, trừ khi bạn đồng ý rõ ràng. Đặc biệt, việc thay đổi giá sẽ không có hiệu lực ngay khi bắt đầu thời hạn đăng ký tiếp theo sau ngày thay đổi giá. Bạn luôn có quyền chấm dứt đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp của mình bất kỳ lúc nào và tự nguyện chọn Dịch Vụ mới của chúng tôi với các điều khoản mới. Do đó, vui lòng làm theo thông báo của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn đọc kỹ bất kỳ thông báo nào về các thay đổi của Dịch Vụ.

Bạn có thể tìm thông tin về giá của Dịch Vụ Cao Cấp trên trang mua Dịch Vụ Cao Cấp của chúng tôi hoặc trang mô tả của Nền Tảng trong kho ứng dụng của Apple / Google Play. Tất cả các đăng ký đều có thể thanh toán thông qua tài khoản Apple ID / Google của bạn và các khoản thanh toán đó sẽ được xử lý theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ của kho ứng dụng của Apple / Google Play.

Gia Hạn Và Hủy Bỏ

Nếu bạn đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp theo thỏa thuận tự động gia hạn, phí đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn thêm một khoảng thời gian tương đương với thời hạn đăng ký trước đó của bạn, trừ khi có quy định khác trên Nền Tảng, và khoản thanh toán của bạn sẽ tự động được tính khi bắt đầu mỗi thời hạn đăng ký mới cho các khoản phí áp dụng cho thời hạn đó, trừ khi bạn hủy hoặc thay đổi đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp của mình trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện hành.

Nếu không muốn tiếp tục bị tính phí định kỳ, bạn phải hủy đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp thông qua tài khoản Apple ID / Google của mình trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hủy đăng ký Dịch Vụ của chúng tôi trong phần Câu Hỏi Thường Gặp . Nếu đăng ký bị hủy, bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào Dịch Vụ Cao Cấp cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại và bị tính phí đăng ký đầy đủ cho thời hạn đăng ký đó trừ khi có quy định khác trong phần "Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Tài Phán-Cụ Thể" bên dưới hoặc được yêu cầu bởi pháp luật hiện hành, ví dụ: nếu bạn đã hủy đăng ký có lý do. Sau khi việc hủy đăng ký có hiệu lực vào ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký hiện tại, bạn sẽ bị hạ cấp xuống Dịch Vụ Miễn Phí.

Bạn có thể chọn thời hạn của Dịch Vụ Cao Cấp và phí mua tương ứng. Sau khi hết thời hạn, các Dịch Vụ Cao Cấp tương ứng sẽ không còn được cung cấp cho bạn nữa. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu thời hạn Dịch Vụ Cao Cấp của bạn hết hạn và bạn không gia hạn hoặc bạn hạ cấp xuống Gói Dịch Vụ khác, chúng tôi có quyền hủy bỏ các Dịch Vụ Cao Cấp tương ứng của bạn hoặc hạ cấp những dịch vụ đó xuống Gói Dịch Vụ phù hợp với khoản thanh toán thực tế của bạn, tức là hạ cấp dung lượng lưu trữ trên không gian đám mây của bạn thành dung lượng lưu trữ miễn phí do Nền Tảng cung cấp hoặc hạ cấp xuống dung lượng tương ứng phù hợp với số tiền mà bạn thực trả. Trong giới hạn thời gian mà chúng tôi đã thông báo trước cho bạn, bạn nên chuyển và sao lưu nội dung của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở các bản nháp video, ảnh, hình dán và các tài liệu khác) được lưu trữ trên không gian đám mây do Nền Tảng cung cấp trong Dịch Vụ Cao Cấp của bạn trước khi Gói Dịch Vụ đó hết hạn, và đảm bảo rằng nội dung bạn lưu trữ không vượt quá dung lượng lưu trữ mà bạn được quyền sử dụng, để tránh mất nội dung và dữ liệu của bạn do không có đủ dung lượng lưu trữ trên không gian đám mây. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát nào về nội dung hoặc dữ liệu do bạn không mua và trả tiền để có đủ dung lượng lưu trữ trên không gian đám mây.

Cho dù đó là Dịch Vụ Miễn Phí hay Dịch Vụ Cao Cấp do Nền Tảng cung cấp, bạn sẽ luôn sử dụng các Gói Dịch Vụ đó theo tất cả các quy tắc có liên quan của Nền Tảng, hạn chế loại tệp, hạn chế định dạng, giới hạn kích thước, v.v. Nếu việc sử dụng của bạn vi phạm bất kỳ quy tắc nào, chúng tôi có quyền dừng các Dịch Vụ tương ứng và xóa nội dung vượt quá dung lượng lưu trữ được quyền của bạn hoặc nội dung không tuân thủ các quy tắc liên quan. Nếu bạn không hoàn thành việc sao lưu hoặc chuyển giao bất kỳ nội dung liên quan nào trong thời hạn sau khi được chúng tôi nhắc nhở, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc mất nội dung hoặc dữ liệu.

Chính sách hoàn tiền

Trừ khi có quy định khác trong phần "Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Tài Phán Cụ Thể" bên dưới, nếu bạn đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp (có hoặc không có thỏa thuận gia hạn tự động), bạn có thể, có hoặc không có bất kỳ lý do gì, hủy đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp của mình và được hoàn tiền đầy đủ trong vòng 14 ngày dương lịch sau khi bạn bắt đầu đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp, với điều kiện là bạn không được sử dụng bất kỳ Dịch Vụ Cao Cấp nào dưới bất kỳ hình thức nào kể từ khi bạn đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp. Nếu bạn tin rằng bạn có quyền được hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Thông tin thêm về cách liên hệ với chúng tôi được nêu trong Câu Hỏi Thường Gặp. Mọi khoản hoàn trả phí đăng ký sẽ được thanh toán theo cùng một phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng để thanh toán phí đăng ký. Bạn đồng ý tuân thủ chính sách hoàn lại tiền này, quy trình của chúng tôi trong Câu Hỏi Thường Gặp, và bất kỳ trao đổi nào khác của chúng tôi với bạn, nếu có.

Không kể tới những điều đã nêu ở trên, nếu bạn đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp thông qua Apple Pay hoặc Google Pay, việc hủy và hoàn tiền của bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ của Apple App Store và Điều Khoản Dịch Vụ của Google Play. Bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào Dịch Vụ Cao Cấp cho đến khi khoản thanh toán phí đăng ký của bạn được Apple hoặc Google hoàn lại.

Sửa Đổi, Gián Đoạn và Chấm Dứt Dịch Vụ

Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để giữ cho Dịch Vụ hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền làm gián đoạn hoặc sửa đổi tính khả dụng của Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (bao gồm cả việc sửa đổi hoặc rút lại bất kỳ Gói Dịch Vụ nào) vào từng thời điểm, chẳng hạn như trong thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình hoặc trong trường hợp khẩn cấp, trừ khi bị cấm bởi pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể chấm dứt Dịch Vụ và quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của bạn vĩnh viễn.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn liên quan đến Dịch Vụ cho việc rút lại các Gói Dịch Vụ, hoặc việc gián đoạn, sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép. Nếu bạn đã đăng ký Gói Dịch Vụ, chúng tôi sẽ hoàn lại mọi khoản phí đăng ký đã trả cho phần Dịch Vụ chưa được sử dụng theo tỷ lệ cho bạn nếu pháp luật hiện hành yêu cầu.

8. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch Vụ được bảo vệ theo các quy định của pháp luật về quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của các quốc gia nơi Dịch Vụ được cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch Vụ đề thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi trong phạm vi đầy đủ được phép theo tất cả pháp luật áp dụng. Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong các Điều Khoản này, bạn không được xuất bản, tái sản xuất, phân phối, hiển thị, thực hiện, chỉnh sửa, điều chỉnh, sửa đổi hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch Vụ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu bạn cũng làm như vậy. Với điều kiện là bạn có quyền truy cập và sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, hoặc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ hoặc bất kỳ nội dung nào của Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc trái phép nào. Chúng tôi bảo lưu quyền, có hoặc không có thông báo, vào bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định riêng của chúng tôi để chặn quyền truy cập vào Dịch Vụ hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào vi phạm hoặc bị cáo buộc là vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào.

9. Nội Dung

Nội Dung Của Công Ty

Nội Dung Do Người Dùng Tạo

Quy Tắc Cụ Thể Cho Các Tác Phẩm Âm Nhạc và cho Nghệ Sĩ Ghi Âm. Nếu bạn là nhà soạn nhạc hoặc tác giả của một tác phẩm âm nhạc và được liên kết với PRO hoặc CMO, thì bạn phải thông báo cho PRO hoặc CMO của bạn về việc bạn cấp quyền miễn phí bản quyền cho chúng tôi đối với Nội Dung Người Dùng của bạn thông qua các Điều Khoản này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo của PRO hoặc CMO có liên quan và bất kỳ điều khoản nào khác của PRO hoặc CMO đó áp dụng cho bạn. Nếu bạn đã chuyển nhượng quyền của mình cho một nhà xuất bản âm nhạc, thì bạn phải có được sự đồng ý của nhà xuất bản âm nhạc đó để cấp (các) quyền miễn phí bản quyền đối với Nội Dung Người Dùng của bạn được quy định trong các Điều Khoản này hoặc yêu cầu nhà xuất bản âm nhạc đó tham gia vào các Điều Khoản này với chúng tôi. Việc bạn là tác giả của một tác phẩm âm nhạc (ví dụ: viết một bài hát) không có nghĩa là bạn có quyền cấp cho chúng tôi các quyền trong các Điều Khoản này. Nếu bạn là nghệ sĩ ghi âm theo hợp đồng với hãng thu âm, thì bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng các Dịch Vụ tuân thủ mọi nghĩa vụ hợp đồng mà bạn có thể có đối với hãng thu âm của mình, bao gồm cả việc nếu bạn tạo ra bất kỳ bản ghi âm mới nào thông qua các Dịch Vụ và hãng thu âm của bạn có thể yêu cầu quyền đối với bản ghi âm đó.

Quyền Thông-Qua-Khán Giả. Tất cả các quyền mà bạn cấp trong Nội Dung Người Dùng của mình trong các Điều Khoản này đều được cung cấp trên cơ sở thông-qua-khán giả, có nghĩa là chủ sở hữu hoặc nhà vận hành dịch vụ của bên thứ ba sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý riêng biệt nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến tính khả dụng của Nội Dung Người Dùng của bạn thông qua các dịch vụ của bên thứ ba đó.

Từ Bỏ Quyền Đối Với Nội Dung Người Dùng. Bằng cách đăng Nội Dung Người Dùng lên hoặc thông qua Dịch Vụ, bạn từ bỏ mọi quyền kiểm tra hoặc phê duyệt trước đối với bất kỳ tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo nào liên quan đến Nội Dung Người Dùng đó. Bạn cũng từ bỏ (trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép) bất kỳ và tất cả các quyền về quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền nào khác có tính chất tương tự liên quan đến Nội Dung Người Dùng của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Theo đây, bạn từ bỏ (trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép) và đồng ý không bao giờ yêu cầu bất kỳ và tất cả các quyền nhân thân mà bạn có thể có trong hoặc đối với bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà bạn tải lên hoặc cung cấp thông qua Dịch Vụ, hoặc để hỗ trợ, duy trì hoặc cho phép bất kỳ hành động nào dựa trên bất kỳ quyền nhân thân nào như vậy.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào do bạn đăng hoặc tải lên Dịch Vụ của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi, hoặc các bên thứ ba được ủy quyền, có quyền cắt, xén, chỉnh sửa hoặc từ chối xuất bản nội dung của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc của bên thứ ba đó. Chúng tôi có quyền gỡ bỏ, không cho phép, chặn hoặc xóa bất kỳ bài đăng nào do bạn thực hiện trên Nền Tảng của chúng tôi hoặc thông qua Dịch Vụ của chúng tôi nếu, theo ý kiến của chúng tôi, bài đăng của bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được nêu tại Mục 6 ở trên. Ngoài ra, chúng tôi có quyền - nhưng không có nghĩa vụ - theo quyết định riêng của chúng tôi để gỡ bỏ, không cho phép, chặn hoặc xóa bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào (i) mà chúng tôi cho là vi phạm các Điều Khoản này, hoặc (ii) để trả lời khiếu nại của những người dùng khác hoặc các bên thứ ba, có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên lưu các bản sao của bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà bạn đăng lên Dịch Vụ trên (các) thiết bị cá nhân của mình trong trường hợp bạn muốn đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vĩnh viễn vào các bản sao của Nội Dung Người Dùng đó. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn, tính thích hợp hoặc chất lượng của bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào, và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào do người dùng Dịch Vụ gửi hoặc cung cấp và do chúng tôi công bố, hoặc được công bố thay mặt cho chúng tôi, trên bất kỳ Dịch Vụ nào hoặc ở nơi khác bởi các bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ sàng lọc trước, theo dõi, xem xét hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào do bạn và những người dùng khác cung cấp trên Dịch Vụ (bao gồm cả Nội Dung Người Dùng).

Nếu bạn muốn khiếu nại về thông tin và tài liệu (bao gồm Nội Dung Người Dùng) do người dùng khác tải lên, hoặc nếu có vấn đề khác mà bạn muốn nêu với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ capcut.support@bytedance.com. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào do bạn đăng hoặc tải lên thông qua Dịch Vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được tải lên hoặc cung cấp thông qua Dịch Vụ của chúng tôi vi phạm quyền tác giả của bạn, bạn có thể gửi thông báo vi phạm quyền tác giả cho chúng tôi tại địa chỉ capcut.ip.reports@bytedance.com. Thông báo phải bao gồm những nội dung sau:

Trước khi gửi thông báo, vui lòng xem xét liệu rằng việc sử dụng hợp lý quyền tác giả hoặc một ngoại lệ tương tự có được áp dụng hay không, và cũng xin lưu ý rằng việc cố ý gửi một báo cáo gây hiểu lầm hoặc giả dối có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo pháp luật hiện hành áp dụng. Tất cả thông tin được nêu trong thông báo vi phạm bản quyền của bạn có thể được chuyển tiếp đến người tải lên nội dung hoặc được chúng tôi hoặc bên thứ ba công khai theo bất kỳ cách nào.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để nhanh chóng gỡ bỏ khỏi Dịch Vụ bất kỳ tài liệu vi phạm nào mà chúng tôi biết được. Chính sách của chúng tôi là trong những trường hợp thích hợp và theo quyết định của riêng mình, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng Dịch Vụ nếu người này liên tục vi phạm quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Trong khi đội ngũ nhân viên của chúng tôi liên tục làm việc để phát triển và đánh giá các ý tưởng và tính năng sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi tự hào rằng chúng tôi luôn chú ý đến sở thích, phản hồi, nhận xét và đề xuất mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng người dùng. Nếu bạn lựa chọn đóng góp bằng cách gửi cho chúng tôi hoặc nhân viên của chúng tôi bất kỳ ý tưởng nào về sản phẩm, dịch vụ, tính năng, sửa đổi, cải tiến, nội dung, sàng lọc, công nghệ, cung cấp nội dung, khuyến mại, chiến lược hoặc tên sản phẩm / tính năng hoặc bất kỳ tài liệu, tác phẩm nghệ thuật, mã máy tính, sơ đồ hoặc các tài liệu nào khác có liên quan (gọi chung là “Phản Hồi”), thì bất kể bạn đã liên lạc với chúng tôi những thông tin gì, các điều khoản sau đây sẽ được áp dụng, để bạn và chúng tôi hiểu rõ trạng thái của Phản Hồi đó. Theo đó, bằng cách gửi Phản Hồi cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng:

10. Bồi Thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Công Ty, công ty mẹ, công ty con và bên liên kết của Công Ty, cũng như từng cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người được giao nhiệm vụ và cố vấn tương ứng của họ (mỗi người được gọi là “Bên Được Bồi Thường”) khỏi và chống lại bất kỳ và toàn bộ các tổn thất, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và phí tổn trực tiếp và gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí và chi phí luật sư, mà Bên Được Bồi Thường có thể phải chịu hoặc gánh chịu, hoặc được yêu cầu chống lại Bên Được Bồi Thường, phát sinh từ một vi phạm các Điều Khoản này của bạn hoặc bất kỳ người nào dùng tài khoản của bạn, hoặc phát sinh từ một vi phạm nghĩa vụ, đại diện và bảo đảm của bạn theo các Điều Khoản này.

11. LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM

KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ QUYỀN HỢP PHÁP NÀO MÀ BẠN KHÔNG THỂ THỎA THUẬN BẰNG HỢP ĐỒNG ĐỂ THAY ĐỔI HOẶC TỪ BỎ VÀ BẤT KỲ QUYỀN HỢP PHÁP NÀO MÀ BẠN CÓ VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG.

CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ” VỚI TẤT CẢ CÁC SAI SÓT VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TỚI BẠN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ VÀ SAI SÓT ĐÓ. CỤ THỂ, CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM CHO BẠN RẰNG:

KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC (BAO GỒM BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN GỢI Ý HOẶC BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG, KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH, PHÙ HỢP VỚI MÔ TẢ, KHÔNG VI PHẠM HOẶC VI PHẠM CÁC QUYỀN KHÁC) ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC DỊCH VỤ, TRỪ TRƯỜNG HỢP CHÚNG ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI, TẠM NGỪNG, RÚT LẠI HOẶC HẠN CHẾ TÍNH KHẢ DỤNG CỦA TẤT CẢ HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA NỀN TẢNG VÌ LÝ DO KINH DOANH VÀ VẬN HÀNH TẠI BẤT CỨ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.

12. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC TỔN THẤT MÀ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN HOÀN TOÀN THEO LUẬT ÁP DỤNG. ĐIỀU NÀY BAO GỒM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC TỬ VONG HOẶC THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN GÂY RA TRỰC TIẾP BỞI SỰ THIẾU TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CỦA NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI VÀ CHO SAI SÓT HOẶC XUYÊN TẠC GIAN DỐI.

THEO ĐOẠN TRÊN, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ:

NHỮNG GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC LẼ RA PHẢI BIẾT VỀ KHẢ NĂNG PHÁT SINH BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO NHƯ VẬY.

BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ DI ĐỘNG NÀO CÓ THỂ ÁP DỤNG CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM PHÍ TIN NHẮN VĂN BẢN VÀ PHÍ DỮ LIỆU. NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN VỀ CÁC KHOẢN PHÍ, BẠN NÊN HỎI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA BẠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO DO CHÚNG TÔI HOẶC BÊN THỨ BA ĐƯỢC ỦY QUYỀN XUẤT BẢN.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO MÀ BẠN CÓ VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN, BAO GỒM, ĐỂ MINH HỌA VÀ KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ NHÀ MẠNG, CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN, TRANG WEB BÊN THỨ BA HOẶC NHÀ CUNG CẤP TÀI NGUYÊN, HOẶC NGƯỜI DÙNG KHÁC, TRỰC TIẾP GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA ĐÓ, VÀ BẠN SẼ, MỘT CÁCH KHÔNG THỂ HỦY NGANG, GIẢI PHÓNG CHÚNG TÔI VÀ CÁC BÊN LIÊN KẾT CỦA CHÚNG TÔI KHỎI BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ CÁC YÊU CẦU, KHIẾU NẠI VÀ THIỆT HẠI (THỰC TẾ VÀ HẬU QUẢ) DƯỚI MỌI HÌNH THỨC VÀ BẢN CHẤT, ĐÃ BIẾT VÀ CHƯA BIẾT, PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI TRANH CHẤP CỦA BẠN VỚI CÁC BÊN THỨ BA ĐÓ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TỔNG HỢP TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI BẠN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG NỀN TẢNG HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở (A) SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI TRONG VÒNG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC ĐÓ HOẶC (B) NĂM MƯƠI ĐÔ LA MỸ (50 ĐÔ LA MỸ) HOẶC SỐ TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG TÍNH BẰNG ĐƠN VỊ TIỀN TỆ CỦA BẠN. CÁC BÊN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM TRONG MỤC 11 VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG MỤC 12 NÀY VÀ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ VIỆC PHÂN BỔ RỦI RO LÀ CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT TRONG THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN, NẾU KHÔNG THÌ CÔNG TY SẼ KHÔNG CUNG CẤP QUYỀN TRUY CẬP DỊCH VỤ CHO NGƯỜI DÙNG.


13. Các Điều Khoản Khác

a. Luật Áp Dụng và Quyền Tài Phán . Trừ khi có thể được quy định trong bất kỳ Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Tài Phán Cụ Thể bên dưới, các Điều Khoản này, chủ đề và sự hình thành của chúng, chịu sự điều chỉnh của luật pháp Singapore. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của các Điều Khoản này, sẽ được tham chiếu đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore quản lý theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore tại thời điểm đó có hiệu lực, các quy tắc này được coi là được đưa vào điều khoản này bằng cách tham chiếu. Nơi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài sẽ là Singapore. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh.

b. Mã Nguồn Mở. Nền Tảng chứa một số phần mềm mã nguồn mở nhất định. Mỗi hạng mục của phần mềm mã nguồn mở phải tuân theo các điều khoản cấp phép áp dụng riêng.

c. Toàn Bộ Thỏa Thuận. Các Điều Khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Công Ty và điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, thay thế mọi thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đồng thời (cho dù bằng miệng, bằng văn bản hoặc điện tử) giữa bạn và chúng tôi.

d. Không Từ Bỏ. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản này hoặc không phản hồi lại hành vi vi phạm của bất kỳ bên nào không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền của chúng tôi để sau này thực thi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều Khoản hoặc để phản hồi bất kỳ vi phạm nào. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản này phủ nhận quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu của chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc thông tin do chúng tôi cung cấp hoặc thu thập liên quan đến việc sử dụng đó.

e. Bảo Vệ. Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch Vụ của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi rút hoặc Mã Độc Hại. Bạn chịu trách nhiệm về cấu hình công nghệ thông tin, chương trình máy tính và nền tảng của mình để truy cập Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm bảo vệ chống vi rút của riêng mình.

f. Hiệu Lực Từng Phần. Nếu bất kỳ tòa án nào, có thẩm quyền quyết định về vấn đề này, quy định rằng bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản này là không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị xóa khỏi các Điều Khoản mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều Khoản, và các quy định còn lại của các Điều Khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực và có thể thực thi.

g. Nội Dung Của Bên Thứ Ba. Các Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến nội dung của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát, xác nhận, tài trợ, giới thiệu hoặc nhận trách nhiệm về nội dung đó. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ nội dung nào được liên kết của bên thứ ba.

h. Quyền Của Bên Thứ Ba. Trừ khi được quy định cụ thể theo bất kỳ Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Tài Phán Cụ Thể, bất kỳ người nào không phải là một bên của các Điều Khoản này sẽ không có quyền nào theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền Của Bên Thứ Ba) để thực thi các Điều Khoản này hoặc bất kỳ điều khoản nào của nó.

i. Câu Hỏi? Liên hệ tại capcut.support@bytedance.com.

Điều Khoản Bổ Sung - Kho Ứng Dụng

Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, các điều khoản bổ sung sau đây sẽ được áp dụng đối với Ứng Dụng CapCut ("Ứng Dụng"):

Cửa Hàng Ứng Dụng Apple. Bằng cách truy cập Ứng Dụng thông qua thiết bị do Apple, Inc. (“Apple”) sản xuất, bạn xác nhận và đồng ý một cách cụ thể rằng:

Google Play. Bằng cách tải xuống Ứng Dụng từ Google Play (hoặc các nền tảng kế thừa) do Google, Inc. hoặc một trong các bên liên kết của Google (“Google”) vận hành, bạn xác nhận và đồng ý một cách cụ thể rằng:

Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Tài Phán Cụ Thể

Hoa Kỳ

Nếu bạn đang sử dụng Nền Tảng ở Hoa Kỳ, các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng:

Email: capcut.support@bytedance.com

Địa chỉ: Tầng 43, Asia Square Tower 1, 8 Marina View, Singapore 018960

Nếu việc từ bỏ khiếu kiện tập thể này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì toàn bộ Thỏa thuận Trọng tài, nếu có hiệu lực, sẽ bị coi là vô hiệu. Nếu bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận Trọng tài bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi ở mức tối đa theo luật.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà một khiếu nại được tiến hành tại tòa án thay vì tại trọng tài, thì bạn và Công Ty đều từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với phiên tòa của bồi thẩm đoàn.

Liên Minh Châu Âu và Vương Quốc Anh

Các điều khoản sau đây áp dụng nếu bạn cư trú ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh:

Nếu chúng tôi tạm ngừng hoặc chấm dứt vĩnh viễn tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn và cho phép bạn có khoảng thời gian hợp lý để truy cập và lưu thông tin, tệp và nội dung liên quan đến tài khoản của bạn, trừ khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiếp tục truy cập vào tài khoản của bạn sẽ vi phạm pháp luật hiện hành, vi phạm các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, hoặc gây thiệt hại cho chúng tôi hoặc cho các bên thứ ba.

Mục 7 của Điều Khoản được thay thế bằng phần sau:

Gói Dịch Vụ

Một số Dịch Vụ được cung cấp cho bạn miễn phí ("Dịch Vụ Miễn Phí"); trong khi các Dịch Vụ khác yêu cầu phải thanh toán trước khi bạn có thể sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch Vụ Đăng Ký Lưu Trữ Đám Mây CapCut, Dịch Vụ Đăng Ký CapCut VIP, v.v. ("Dịch Vụ Cao Cấp").

Để biết thêm chi tiết về các Dịch Vụ Cao Cấp mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, vui lòng tham khảo mô tả chi tiết về dịch vụ trên trang mua hàng trên Nền Tảng. Chúng tôi có thể phát triển các phiên bản khác nhau của Nền Tảng này với các Dịch Vụ khác nhau cho các thiết bị đầu cuối khác nhau ở các khu vực khác nhau. Bạn nên có được, tải xuống và cài đặt phiên bản thích hợp cho thiết bị và khu vực tài phán của mình.

Nếu bạn mua hoặc đăng ký bất kỳ Dịch Vụ Cao Cấp nào của chúng tôi, trước tiên bạn phải tạo một tài khoản trên Nền Tảng và đăng nhập vào. Các Dịch Vụ Cao Cấp chỉ có sẵn cho người dùng của: (i) phiên bản Apple iOS của Nền Tảng cho người có tài khoản Apple ID hợp lệ, hoặc (ii) phiên bản Hệ điều hành Google Android của Nền Tảng cho người có tài khoản Google hợp lệ.

Bạn có thể mua hoặc đăng ký bất kỳ Dịch Vụ Cao Cấp nào của chúng tôi bằng cách thanh toán qua tài khoản Apple ID / Google của bạn

Bạn có thể mua Dịch Vụ Cao Cấp theo thời hạn thanh toán cố định hoặc trả trước phí đăng ký gia hạn tự động hàng tháng (hoặc một khoảng thời gian khác được cài đặt trên trang mua hàng của Nền Tảng hoặc được thông báo cho bạn trước khi đăng ký).

Nếu bạn mua Dịch Vụ Cao Cấp theo thỏa thuận gia hạn tự động, bạn đồng ý rằng: (a) Apple / Google có thể lưu trữ và tiếp tục lập hóa đơn cho phương thức thanh toán của bạn (ví dụ: thẻ tín dụng) để tránh gián đoạn Dịch Vụ Cao Cấp; và (b) Apple / Google có thể tính toán các khoản thuế bạn phải trả dựa trên thông tin thanh toán mà bạn cung cấp tại thời điểm mua hàng.

Bạn có thể tìm thông tin về giá của gói đăng ký trên trang mua Dịch Vụ Cao Cấp của chúng tôi hoặc trang mô tả của Nền Tảng trong kho ứng dụng của Apple / Google Play. Tất cả các đăng ký đều có thể thanh toán thông qua tài khoản Apple ID / Google của bạn và các khoản thanh toán đó sẽ được xử lý theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ của kho ứng dụng của Apple / Google Play.

Gia Hạn Và Hủy Bỏ

Nếu bạn đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp theo thỏa thuận tự động gia hạn, phí đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn thêm một khoảng thời gian tương đương với thời hạn đăng ký trước đó của bạn, trừ khi có quy định khác trên Nền Tảng, và khoản thanh toán của bạn sẽ tự động được tính khi bắt đầu mỗi thời hạn đăng ký mới cho các khoản phí áp dụng cho thời hạn đó, trừ khi bạn hủy hoặc thay đổi đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp của mình trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện hành.

Nếu không muốn tiếp tục bị tính phí định kỳ, bạn phải hủy đăng ký Dịch Vụ Cao Cấp thông qua tài khoản Apple ID / Google của mình trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hủy đăng ký Dịch Vụ của chúng tôi trong phần Câu Hỏi Thường Gặp . Nếu bạn hủy, bạn sẽ vẫn có quyền truy cập vào Dịch Vụ Cao Cấp cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại và bị tính phí đăng ký đầy đủ cho thời hạn đăng ký đó trừ khi có quy định khác trong phần "Điều Khoản Bổ Sung - Khu Vực Tài Phán-Cụ Thể" bên dưới hoặc được yêu cầu bởi pháp luật hiện hành, ví dụ: nếu bạn đã hủy đăng ký có lý do. Sau khi việc hủy đăng ký có hiệu lực vào ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký hiện tại, bạn sẽ bị hạ cấp xuống Dịch Vụ Miễn Phí.

Nếu thời hạn Dịch Vụ Cao Cấp của bạn hết hạn và bạn không gia hạn hoặc bạn hạ cấp xuống Gói Dịch Vụ khác, chúng tôi có quyền hủy bỏ các Dịch Vụ Cao Cấp tương ứng của bạn hoặc hạ cấp những dịch vụ đó xuống Gói Dịch Vụ phù hợp với khoản thanh toán thực tế của bạn, tức là hạ cấp dung lượng lưu trữ trên không gian đám mây của bạn thành dung lượng lưu trữ miễn phí do Nền Tảng cung cấp hoặc hạ cấp xuống dung lượng tương ứng phù hợp với số tiền mà bạn thực trả. Trong giới hạn thời gian mà chúng tôi đã thông báo trước cho bạn, bạn nên chuyển và sao lưu nội dung của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở các bản nháp video, ảnh, hình dán và các tài liệu khác) được lưu trữ trên không gian đám mây do Nền Tảng cung cấp trong Dịch Vụ Cao Cấp của bạn trước khi Gói Dịch Vụ đó hết hạn, và đảm bảo rằng nội dung bạn lưu trữ không vượt quá dung lượng lưu trữ mà bạn được quyền sử dụng, để tránh mất nội dung và dữ liệu của bạn do không có đủ dung lượng lưu trữ trên không gian đám mây. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát nào về nội dung hoặc dữ liệu do bạn không mua và trả tiền để có đủ dung lượng lưu trữ trên không gian đám mây.

Cho dù đó là Dịch Vụ Miễn Phí hay Dịch Vụ Cao Cấp do Nền Tảng cung cấp, bạn sẽ luôn sử dụng các dịch vụ đó theo tất cả các quy tắc có liên quan của Nền Tảng, hạn chế loại tệp, hạn chế định dạng, giới hạn kích thước, v.v. Nếu việc sử dụng của bạn vi phạm bất kỳ quy tắc nào, chúng tôi có quyền dừng các Dịch Vụ tương ứng và xóa nội dung vượt quá dung lượng lưu trữ được quyền của bạn hoặc nội dung không tuân thủ các quy tắc liên quan. Nếu bạn không hoàn thành việc sao lưu hoặc chuyển giao bất kỳ nội dung liên quan nào trong thời hạn sau khi được chúng tôi nhắc nhở, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc mất nội dung hoặc dữ liệu.

Thông tin Rút lại và Hoàn trả

Quyền rút lại

Bạn có quyền rút khỏi hợp đồng này trong vòng 14 ngày mà không cần nêu lý do.

Thời hạn rút khỏi hợp đồng sẽ hết sau 14 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng. Để thực hiện quyền rút khỏi hợp đồng, bạn phải thông báo cho chúng tôi (Bytedance Pte. Ltd., [ 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583, capcut.support@bytedance.com]) về quyết định rút khỏi hợp đồng của bạn bằng cách đưa ra một tuyên bố rõ ràng (ví dụ: một bức thư được gửi qua đường bưu điện hoặc email). Bạn có thể sử dụng mẫu đơn rút khỏi hợp đồng như đính kèm, nhưng nó không bắt buộc.

Để đáp ứng hạn cuối để rút khỏi hợp đồng, bạn cần gửi thông báo liên quan đến việc thực hiện quyền rút khỏi hợp đồng của bạn trước khi hết thời hạn rút khỏi hợp đồng.

Hiệu lực của việc rút khỏi hợp đồng

Nếu bạn rút khỏi hợp đồng này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn tất cả các khoản thanh toán nhận được từ bạn, bao gồm cả chi phí giao hàng (ngoại trừ các chi phí bổ sung do bạn lựa chọn loại hình giao hàng khác với loại hình giao hàng tiêu chuẩn rẻ nhất được chúng tôi đưa ra), không chậm trễ quá mức và trong mọi trường hợp không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày chúng tôi được thông báo về quyết định rút khỏi hợp đồng này của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện việc hoàn trả đó bằng cùng một phương thức thanh toán như bạn đã sử dụng cho giao dịch ban đầu, trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng khác; trong bất kỳ trường hợp nào, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào do việc hoàn trả đó.

Nếu bạn yêu cầu bắt đầu thực hiện các dịch vụ trong thời hạn rút khỏi hợp đồng, bạn sẽ thanh toán cho chúng tôi một số tiền tương ứng với những gì đã được cung cấp cho đến khi bạn thông báo cho chúng tôi về việc bạn rút khỏi hợp đồng này, so với phạm vi thực hiện đầy đủ của hợp đồng.

Mẫu đơn rút khỏi hợp đồng

(chỉ hoàn thành và gửi lại mẫu đơn này nếu bạn muốn rút khỏi hợp đồng)

*Xóa khi cần thiết.

Không kể tới những điều đã nêu ở trên, việc hủy và hoàn tiền của bạn thông qua Apple App Store hay Google Play phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ của Apple App Store và Điều Khoản Dịch Vụ của Google Play tương ứng. Bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào Dịch Vụ Cao Cấp cho đến khi khoản thanh toán phí đăng ký của bạn được Apple hoặc Google hoàn lại.

Sửa Đổi, Gián Đoạn và Chấm Dứt Dịch Vụ

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các gói dịch vụ của mình, bao gồm cả việc điều chỉnh các tính năng / dịch vụ có sẵn nếu có lý do hợp lệ cho việc thay đổi. Một lý do hợp lệ cụ thể là (i) để thực hiện các yêu cầu pháp lý đã thay đổi hoặc án lệ, (ii) để thực hiện các yêu cầu kỹ thuật đã thay đổi, ví dụ như môi trường kỹ thuật mới hoặc các lý do vận hành khác, (iii) để duy trì hoạt động, (iv) để thích ứng với các điều kiện thị trường đã thay đổi, chẳng hạn như số lượng người dùng tăng lên, và (v) vì lợi ích của bạn. Bạn sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí bổ sung nào cho những thay đổi đối với các Gói Dịch Vụ và tính năng của chúng. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thay đổi một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Nếu sự thay đổi đối với các gói dịch vụ của chúng tôi ảnh hưởng đến khả năng truy cập hoặc sử dụng các gói dịch vụ của bạn nhiều hơn mức không đáng kể ("Thay Đổi Đáng Kể"), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail về điều này trước ít nhất là sáu tuần ("Thông Báo Thay Đổi"). Thông Báo Thay Đổi sẽ bao gồm các đặc điểm và thời gian cho Thay Đổi Đáng Kể và mô tả các quyền của bạn, như sau:

Trong trường hợp có những Thay Đổi Đáng Kể, bạn có quyền chấm dứt hợp đồng miễn phí với thông báo trước 30 ngày. Khoảng thời gian bắt đầu sau khi bạn nhận được Thông Báo Thay Đổi. Nếu thay đổi được thực hiện sau khi bạn đã nhận được Thông Báo Thay Đổi, thì khoảng thời gian này sẽ chỉ bắt đầu sau khi chúng tôi thực hiện thay đổi.

Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để giữ cho Dịch Vụ hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền làm gián đoạn hoặc sửa đổi tính khả dụng của Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (bao gồm cả việc sửa đổi hoặc rút lại bất kỳ Dịch Vụ nào) vào từng thời điểm, chẳng hạn như trong thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình hoặc trong trường hợp khẩn cấp, trừ khi bị cấm bởi pháp luật hiện hành. Chúng tôi sẽ tính đến lợi ích hợp pháp của bạn và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sự hạn chế nào trong thời gian thích hợp.

Nếu bạn đã đăng ký Dịch Vụ, chúng tôi sẽ hoàn lại mọi khoản phí đăng ký đã trả cho phần Dịch Vụ chưa được sử dụng theo tỷ lệ cho bạn nếu pháp luật hiện hành yêu cầu.

Mục 10 và 11 của các điều khoản được thay thế bằng phần sau:

Ấn Độ

Nếu bạn đang sử dụng Nền Tảng ở Ấn Độ, các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng:

Ông Anuj Bhatia

Email: grievance.officer@capcut.com

Brazil

Nếu bạn đang sử dụng Nền Tảng ở Brazil, các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng:

Nhật Bản

Nếu bạn đang sử dụng Nền Tảng ở Nhật Bản, các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng:

Hàn Quốc

Nếu bạn đang sử dụng Nền Tảng ở Hàn Quốc, các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng:

Thái Lan

Nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ ở Thái Lan, các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản bổ sung sau đây và các quy định trong phần chính của các Điều Khoản này, các điều khoản sau đây sẽ được ưu tiên áp dụng.

Indonesia

Nếu bạn đang sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi ở Indonesia, các điều khoản bổ sung sau sẽ được áp dụng. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản bổ sung sau đây và các quy định trong phần chính của các Điều Khoản này, các điều khoản sau đây sẽ được ưu tiên áp dụng.