ข้อกำหนดในการให้บริการ

ปรับปรุงล่าสุด: 25 เมษายน 2565

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับผู้ใช้ทุกคน

1. ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ CapCut (“แพลตฟอร์ม”)

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ (“ข้อกำหนด”) ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวนำมาใช้บังคับกับความสัมพันธ์และเป็นสัญญาระหว่างท่านกับ Bytedance Pte. Ltd. (“บริษัทฯ หรือ เรา”) และระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวท่านอาจเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์ม และบริการ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของเรา (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) บริการของเราจัดให้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้า เพื่อประโยชน์ของข้อกำหนดนี้ “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ

เราอาจพัฒนาแพลตฟอร์มนี้เป็นเวอร์ชั่นอื่น ซึ่งรวมถึงบริการที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่แตกต่างกันในภูมิภาคต่างกัน และท่านควรได้รับ ดาวน์โหลด และติดตั้งเวอร์ชั่นที่เหมาะสมตามสภาพจริงของอุปกรณ์ของประเทศของท่าน

ข้อกำหนดนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างท่านกับเรา โปรดอ่านข้อกำหนดนี้โดยละเอียด

2. การยอมรับข้อกำหนด

โดยการเข้าถึง หรือการใช้บริการของเรา ท่านยืนยันว่า ท่านสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับเราได้ ท่านยอมรับข้อกำหนดนี้ (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่แนบท้ายข้อกำหนดนี้) และท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากนี้ การที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการของเราอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัว และแนวทางปฏิบัติของชุมชน (หากมี) ข้อกำหนดของนโยบายและแนวทางดังกล่าวสามารถดูบนแพลตฟอร์มได้โดยตรง หรือบน Store ที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ในกรณีที่แพลตฟอร์มจัดให้ไว้สำหรับการดาวน์โหลด และข้อกำหนดดังกล่าวรวมอยู่ในข้อกำหนดนี้โดยการอ้างอิงถึง

เรามีเจตนาให้บริการเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น นอกจากนี้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรืออายุในการบรรลุนิติภาวะที่กำหนดไว้ในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านอาจเข้าถึง หรือใช้บริการเมื่อได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านเท่านั้น โดยต้องมั่นใจว่า พ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านได้อ่านและหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้กับท่านแล้ว

หากท่านกำลังเข้าถึง หรือใช้บริการในนามของธุรกิจ หรือบริษัท (ก) “ท่าน” และ “ของท่าน” รวมถึง ท่าน และธุรกิจ หรือบริษัทดังกล่าว (ข) ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของธุรกิจ หรือบริษัท โดยมีอำนาจที่จะผูกพันธุรกิจ หรือบริษัทกับข้อกำหนดนี้ และท่านตกลงเห็นชอบข้อกำหนดนี้ในนามของธุรกิจ หรือบริษัท และ (ค) ธุรกิจ หรือบริษัทของท่านรับผิดชอบในทางกฎหมายและในทางการเงินสำหรับการเข้าถึง หรือการใช้บริการของท่าน ตลอดจนการเข้าถึง หรือการใช้งานบัญชีของท่านโดยบุคคลอื่น โดยไม่คำนึงว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเครือของธุรกิจ หรือบริษัทของท่าน ซึ่งรวมถึงพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับจ้างใด ๆ หรือไม่

ท่านสามารถยอมรับข้อกำหนดนี้โดยการเข้าถึง หรือใช้บริการของเรา ท่านเข้าใจและตกลงว่า เราจะถือว่าการเข้าถึง หรือการใช้บริการของท่านเป็นการยอมรับข้อกำหนดนี้ตั้งแต่เวลาดังกล่าวเป็นต้นไป

ท่านควรพิมพ์ข้อกำหนดนี้ออกมา หรือบันทึกสำเนาของข้อกำหนดนี้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับท่าน

3. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

หากการเข้าถึง หรือการใช้บริการของท่านจากในประเทศซึ่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมแยกต่างหาก โดยข้อกำหนดนี้ ท่านตกลงเห็นชอบข้อกำหนดเพิ่มเติมที่นำมาใช้บังคับกับผู้ใช้ในแต่ละประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ “ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ” ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดของข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศของท่านที่ท่านเข้าถึง หรือใช้บริการ ขัดกับส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้ ให้นำข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศของประเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้แทนและควบคุมเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านจากประเทศดังกล่าว

4. การแก้ไขข้อกำหนด

เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ หรือเอกสารอื่นซึ่งมีลักษณะเดียวกัน หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือคุณลักษณะพิเศษใหม่ของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการธุรกิจเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขข้อกำหนดนี้อย่างนัยสำคัญใด ๆ เช่น โดยการแจ้งบนแพลตฟอร์ม หรือการแจ้งเตือนแบบพุช (push notification) อย่างไรก็ตาม ท่านควรอ่านข้อกำหนดนี้อยู่เสมอเพื่อตรวจสอบถึงการแก้ไขดังกล่าว นอกจากนี้ เราจะแจ้งวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ไว้ด้านบนสุดของข้อกำหนดนี้ ซึ่งเป็นวันที่มีผลใช้บังคับของข้อกำหนดฉบับแก้ไขดังกล่าว การเข้าถึง หรือการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการอย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากวันที่ทำข้อกำหนดฉบับล่าสุดเป็นการที่ท่านยอมรับข้อกำหนดฉบับล่าสุด หากท่านไม่ตกลงเห็นชอบข้อกำหนดฉบับล่าสุด ท่านต้องหยุดเข้าถึง หรือใช้งานแพลตฟอร์มและบริการ

5. บัญชีของท่านที่เปิดไว้กับเรา

เพื่อเข้าถึง หรือใช้บริการบางบริการของเรา ท่านต้องสร้างบัญชีกับเรา เมื่อท่านสร้างบัญชีนี้แล้ว ท่านต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแก่เรา สิ่งสำคัญคือ ท่านต้องดูแลและปรับปรุงรายละเอียดบัญชีของท่านและข้อมูลอื่นใดที่ท่านให้แก่เราโดยทันที ทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอ

ท่านรับทราบและตกลงว่า

(ก) ท่านรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลและเก็บรักษารายละเอียดการเข้าใช้งานบัญชีของท่านไว้เป็นความลับ

(ข) ท่านรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (ต่อเรา และบุคคลอื่น) สำหรับกิจกรรมทั้งหมดบนแพลตฟอร์มซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ หรือผ่านการใช้บัญชีของท่าน หากท่านกำลังเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือใช้บริการในนามของธุรกิจ หรือบริษัท กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวจะเป็นของ และผูกพันธุรกิจ หรือบริษัทดังกล่าว และ

(ค) เราและบริษัทในเครืออาจ แต่ไม่มีหน้าที่ต้อง ควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ หรือผ่านการใช้งานบัญชีของท่าน แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่ท่านก่อขึ้นอันเป็นผลจาก หรืออันเกิดขึ้นจากการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราสงวนสิทธิในการระงับ หรือบอกเลิกบัญชีของท่าน หรือกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับ หรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วน หรือทั้งหมดของท่าน โดยมี หรือไม่มีการบอกกล่าว เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรือโดยไม่มีเหตุผล เป็นการชั่วคราว หรือถาวร ซึ่งรวมถึง

หากเราระงับ หรือบอกเลิกบัญชีของท่านเป็นการถาวร เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อให้เวลาท่านในการเข้าถึง และบันทึกข้อมูลและเนื้อหาของท่าน เว้นแต่เรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเข้าถึงบัญชีของท่านอย่างต่อเนื่องจะก่อความเสียหายแก่เรา หรือบริการของเรา หรือในกรณีที่การกระทำการดังกล่าวจะละเมิดคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานราชการอื่น กฎหมาย หรือข้อบังคับที่ใช้บังคับ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก

ภายใต้สิทธิตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านอาจมี หากบัญชีของท่านถูกระงับ หรือถูกบอกเลิกเป็นการชั่วคราว หรือถาวร การเข้าถึงบัญชีของท่าน และข้อมูล หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใด ๆ ซึ่งรวมอยู่กับบัญชีของท่านอาจถูกระงับ หรือบอกเลิก เนื่องจากเราไม่รับประกันว่าเนื้อหาของท่านจะมีอยู่เป็นการถาวร ท่านควรเก็บสำรองเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านเห็นว่าสำคัญไว้อย่างสม่ำเสมอ

หากท่านไม่ต้องใช้บริการของเราแล้ว ท่านสามารถขอให้ลบบัญชีของท่านโดยติดต่อเราผ่าน capcut.support@bytedance.com และเราจะให้ความช่วยเหลือและแนะนำแก่ท่านเพิ่มเติมผ่านขั้นตอนการลบบัญชีของท่าน โปรดทราบว่า เมื่อท่านเลือกที่จะลบบัญชีของท่าน ท่านจะไม่สามารถกลับมาใช้งานบัญชีของท่าน หรือกู้คืนเนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านอัปโหลด สร้าง แก้ไข แบ่งปัน ได้รับจากผู้ใช้อื่น ๆ หรือรวมอยู่กับบัญชีของท่านเป็นประการอื่น

6. การเข้าถึงและใช้บริการของท่าน

การเข้าถึงและใช้บริการของท่านอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดนี้ และกฎหมาย และข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด ท่านไม่อาจ

การละเมิดข้อกำหนดความปลอดภัยของระบบ หรือของเครือข่ายอาจเป็นผลให้ต้องรับผิดทางแพ่ง หรือทางอาญา เราอาจสอบสวน และทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้ซึ่งละเมิดข้อกำหนด เราอาจระงับ หรือบอกเลิกการเข้าถึงบริการของท่านไม่ว่าด้วยเหตุใด เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว

7. แผนการให้บริการ CapCut การต่ออายุ การยกเลิก และการคืนเงิน

แผนการให้บริการ

บริการบางบริการจัดให้แก่ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (“บริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย”) ขณะที่บริการอื่น ๆ ต้องมีการชำระเงินก่อน ท่านจึงสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง CapCut Cloud Space Subscription Service, CapCut VIP Subscription Service เป็นต้น (“บริการพิเศษ” หรือเรียกรวมกับบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายว่า “แผนการให้บริการ”)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการพิเศษที่เราจะให้แก่ท่าน โปรดอ่านรายละเอียดบริการโดยละเอียดในหน้าซื้อ (purchase page) บน CapCut เว้นแต่กฎหมาย หรือข้อบังคับของประเทศของท่านกำหนดไว้เป็นประการอื่น เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแผนการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงการปรับคุณลักษณะพิเศษ/บริการที่มีอยู่ ปรับราคาของบริการพิเศษในลักษณะใด ๆ และเมื่อใดก็ได้ ตามที่เราอาจพิจารณากำหนดโดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดของเรา ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริการและสิทธิที่ท่านได้ซื้อและได้มาภายใต้ข้อกำหนด โดยไม่มีสาเหตุ เราอาจพัฒนาแพลตฟอร์มนี้เป็นเวอร์ชั่นอื่น ซึ่งรวมถึงบริการที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่แตกต่างกันในภูมิภาคต่างกัน และท่านควรได้รับ ดาวน์โหลด และติดตั้งเวอร์ชั่นที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์และประเทศของท่าน

หากท่านซื้อ หรือสมัครบริการพิเศษใด ๆ ของเรา ท่านต้องสร้างบัญชีบน CapCut และลงชื่อเข้าใช้ CapCut ก่อน บริการพิเศษจัดให้เฉพาะผู้ใช้ (1) แพลตฟอร์มเวอร์ชั่น Apple iOS ซึ่งมีบัญชี Apple ID หรือ (2) แพลตฟอร์มเวอร์ชั่น Google Android OS ซึ่งมีบัญชี Google ที่ยังไม่หมดอายุ

ท่านอาจซื้อ หรือสมัครบริการพิเศษใด ๆ ของเรา โดยชำระเงินค่าซื้อ หรือค่าสมัคร และภาษีที่เกี่ยวข้องในสกุลเงินที่ใช้ในประเทศของท่านผ่าน Apple ID/บัญชี Google ของท่าน เว้นแต่ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับของประเทศของท่านกำหนดไว้เป็นประการอื่น ค่าบริการพิเศษทั้งหมดไม่รวมภาษีต่าง ๆ และท่านตกลงว่า เราอาจเรียกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพิ่มเติมจากค่าบริการพิเศษจากท่าน การไม่ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีเหล่านี้จะเป็นผลให้การเข้าถึงบริการของท่านไม่สามารถทำได้ หรือสิ้นสุดลง

ท่านอาจซื้อบริการพิเศษภายใต้ระยะเวลาเรียกเก็บเงินที่กำหนดไว้ หรือค่าสมัครต่ออายุโดยอัตโนมัติล่วงหน้าเป็นรายเดือน หรือระยะเวลาอื่นที่กำหนดในหน้าซื้อของแพลตฟอร์ม หรือที่แจ้งให้ท่านทราบก่อนการสมัครของท่าน

หากท่านซื้อบริการพิเศษภายใต้สัญญาการต่ออายุอัตโนมัติ ท่านตกลงว่า (ก) Apple/Google อาจเก็บ และเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของท่านต่อไป (เช่น บัตรเครดิต) เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการพิเศษ และ (ข) Apple/Google อาจคำนวณภาษีที่ท่านพึงต้องชำระตามข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ท่านให้ไว้ ณ เวลาที่ทำการซื้อ เว้นแต่กฎหมาย หรือข้อบังคับของประเทศของท่านกำหนดไว้เป็นประการอื่น เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแผนการให้บริการ หรือปรับราคาบริการพิเศษในลักษณะใด ๆ และเมื่อใดก็ได้ตามที่เราอาจพิจารณากำหนดโดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดของเรา และจะสื่อสารการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริการและสิทธิที่ท่านได้ซื้อและได้มาภายใต้ข้อกำหนด โดยไม่มีสาเหตุ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลโดยทันที ณ เวลาที่ต่ออายุการสมัครของท่าน เว้นแต่ท่านตกลงเห็นชอบโดยชัดแจ้งเป็นประการอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงราคาจะไม่มีผลโดยทันทีเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการสมัครภายหลังหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ท่านมีสิทธิบอกเลิกการสมัครบริการพิเศษเสมอเมื่อใดก็ได้ และเลือกบริการใหม่ของเราตามเงื่อนไขใหม่โดยสมัครใจ ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามคำบอกกล่าวของเรา และมั่นใจว่าท่านได้อ่านคำบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงบริการใด ๆ โดยละเอียดแล้ว

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาของบริการพิเศษจากหน้าซื้อบริการพิเศษของเรา หรือหน้ารายละเอียดของแพลตฟอร์มใน App Store ของ Apple / Play Store ของ Google การสมัครทั้งหมดต้องชำระเงินผ่าน Apple ID/บัญชี Google และการชำระเงินดังกล่าวจะดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการของ App Store ของ Apple / Play Store ของ Google

การต่ออายุและการยกเลิก

หากท่านสมัครบริการพิเศษภายใต้สัญญาที่สามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติ ค่าสมัครของท่านจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาเพิ่มเติมเท่ากับระยะเวลาการสมัครก่อนหน้าของท่าน เว้นแต่ระบุไว้เป็นประการอื่นบนแพลตฟอร์ม และการชำระเงินของท่านจะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการสมัครใหม่แต่ละระยะสำหรับค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ท่านยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการสมัครบริการพิเศษของท่านก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครที่เกี่ยวข้อง

หากท่านไม่ต้องการถูกเรียกเก็บเงินต่อเนื่อง ท่านต้องยกเลิกการสมัครบริการพิเศษของท่านผ่าน Apple ID/บัญชี Google ของท่านก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครปัจจุบัน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะยกเลิกการสมัครบริการของเราได้อย่างไรในคำถามที่พบบ่อย หากมีการยกเลิกแล้ว ท่านจะยังคงเข้าถึงบริการพิเศษได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครปัจจุบัน และจะถูกเรียกเก็บค่าสมัครเต็มจำนวนสำหรับระยะเวลาการสมัครดังกล่าว เว้นแต่ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อ “ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ” ด้านล่างนี้ หรือที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น หากท่านยกเลิกการสมัครไม่ว่าด้วยหตุใด หลังจากการยกเลิกมีผลใช้บังคับในวันสุดท้ายของระยะเวลาการสมัครปัจจุบัน ท่านจะถูกปรับลดระดับไปเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ท่านอาจเลือกระยะเวลาของบริการพิเศษ และค่าซื้อที่เกี่ยวข้อง หลังจากครบกำหนดระยะเวลา จะไม่มีการให้บริการพิเศษที่เกี่ยวข้องแก่ท่านต่อไปอีก ท่านเข้าใจและตกลงว่า หากระยะเวลาบริการพิเศษของท่านสิ้นสุดลง และท่านไม่ต้องการต่ออายุ หรือท่านปรับลดระดับไปเป็นแผนการให้บริการอื่น เรามีสิทธิยกเลิกบริการพิเศษที่เกี่ยวข้อง หรือปรับลดระดับบริการดังกล่าวไปเป็นแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับการชำระเงินตามจริงของท่าน เช่น ปรับลดระดับความจุการจัดเก็บในพื้นที่คลาวด์ของท่านไปเป็นความจุการจัดเก็บที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จัดไว้ให้โดยแพลตฟอร์ม หรือปรับลดระดับไปเป็นความจุที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเงินที่ท่านชำระตามจริง ภายในกำหนดเวลาที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านควรโอนย้ายและเก็บสำรองเนื้อหาของท่าน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ร่างวิดีโอ ภาพถ่าย สติ๊กเกอร์ และวัสดุอื่น ๆ ของท่าน) ที่จัดเก็บอยู่ในพื้นที่คลาวด์ที่จัดให้โดยแพลตฟอร์มภายใต้บริการพิเศษก่อนครบกำหนดเวลาแผนการให้บริการดังกล่าว และดำเนินการให้เนื้อหาที่ท่านจัดเก็บไว้ไม่เกินกว่าความจุการจัดเก็บที่ท่านมีสิทธิใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของเนื้อหาและข้อมูลของท่านเนื่องจากความจุในการจัดเก็บในพื้นที่คลาวด์มีไม่เพียงพอ เราไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญหายใด ๆ ของเนื้อหา หรือข้อมูลซึ่งเป็นผลจากการที่ท่านไม่จัดหาและชำระเงินสำหรับความจุการจัดเก็บในพื้นคลาวด์อย่างเพียงพอ

ไม่ว่าจะเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือบริการพิเศษที่จัดให้โดยแพลตฟอร์ม ท่านจะใช้แผนการให้บริการเหล่านั้นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแพลตฟอร์ม ข้อจำกัดของประเภทไฟล์ ข้อจำกัดของรูปแบบ ข้อจำกัดของขนาด เป็นต้น เสมอ หากการใช้งานของท่านละเมิดระเบียบใด ๆ เรามีสิทธิระงับบริการที่เกี่ยวข้อง และลบเนื้อหาที่เกินกว่าความจุการจัดเก็บที่ท่านมีสิทธิ หรือซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ทำการเก็บสำรอง หรือโอนย้ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใด ๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหลังจากได้รับจากเรา เราไม่ต้องรับผิดการสูญหายของเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นผลตามมาใด ๆ

นโยบายการคืนเงิน

เว้นแต่ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อ “ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ” ด้านล่างนี้ หากท่านสมัครบริการพิเศษ (โดยมี หรือไม่มีสัญญาการต่ออายุอัตโนมัติ) ท่านอาจยกเลิกการสมัครบริการพิเศษของท่านโดยมี หรือไม่มีเหตุผลใด ๆ โดยได้รับเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 14 วันปฏิทินหลังจากเริ่มต้นการสมัครบริการพิเศษของท่าน ทั้งนี้ ท่านต้องไม่มีการใช้บริการพิเศษใด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามตั้งแต่ท่านสมัครบริการพิเศษ หากท่านเชื่อว่า ท่านมีสิทธิได้รับการคืนเงิน โปรดติดต่อเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าท่านจะติดต่อเราได้อย่างไรอยู่ในคำถามที่พบบ่อย การคืนเงินค่าสมัครจะคืนด้วยวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการชำระค่าสมัคร ท่านตกลงปฏิบัติตามนโยบายการคืนเงินนี้ ขั้นตอนของเราในคำถามที่พบบ่อย และการสื่อสารเพิ่มเติมใด ๆ ของเรากับท่าน หากมี

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้น หากท่านสมัครบริการพิเศษผ่าน Apple Pay หรือ Google Pay การยกเลิกของท่าน และการคืนเงินจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดในการให้บริการของ App Store ของ Apple และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play ท่านจะยังคงเข้าถึงบริการพิเศษได้ต่อไปจนกว่า Apple หรือ Google จะคืนเงินค่าสมัครของท่าน

การแก้ไข การหยุดชะงัก และการบอกเลิกบริการ

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรทางธุรกิจในการทำให้บริการสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิในการหยุดชะงัก หรือแก้ไขการจัดให้มีบริการ หรือส่วนใด ๆ ของบริการ (ซึ่งรวมถึงการแก้ไข หรือยกเลิกแผนการให้บริการ) เป็นครั้งคราว เช่น เวลาหยุดให้บริการที่กำหนดไว้ หรือเวลาหยุดให้บริการกรณีฉุกเฉิน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดห้ามไว้

นอกจากนี้ เรายังอาจเลิกบริการ และการเข้าถึง หรือการใช้บริการของท่านอย่างถาวร

ท่านตกลงว่า เราจะไม่มีหน้าที่ หรือความรับผิดใด ๆ ต่อท่านเกี่ยวกับบริการสำหรับการยกเลิกแผนการให้บริการ หรือการหยุดชะงัก การเปลี่ยนแปลง หรือการบอกเลิกบริการ หรือส่วนใด ๆ ของบริการดังกล่าว ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตอย่างเต็มที่ หากท่านได้สมัครแผนให้บริการแล้ว เราจะคืนค่าสมัครใดๆ ที่ได้ชำระไว้ แต่ไม่ได้ใช้ตามสัดส่วนให้แก่ท่าน หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

8. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริการได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ ที่มีการให้บริการ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการเป็นของเรา หรือผู้ให้อนุญาตที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดอนุญาตให้ทำได้อย่างเต็มที่ โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นในข้อกำหนดนี้ ท่านไม่อาจเผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง ทำ แก้ไข ปรับ ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์ส่วนใด ๆ ของบริการเป็นประการอื่น โดยไม่ได้รับหนังสือยินยอมจากเรา

เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และกำหนดให้ท่านกระทำเช่นเดียวกัน โดยเป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงและการใช้บริการของท่าน ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือเข้าถึง หรือใช้บริการ หรือเนื้อหาใด ๆ ในบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ เราสงวนสิทธิไม่ว่าเมื่อใดก็ตามและโดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา โดยมี หรือไม่มีการบอกกล่าว ที่จะปิดกั้นการเข้าถึงบริการ หรือระงับ หรือบอกเลิกบัญชีผู้ใช้ใด ๆ ที่ละเมิด หรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิที่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของใด ๆ

9. เนื้อหา

เนื้อหาของบริษัทฯ

เนื้อหาที่ผู้ใช้จัดทำขึ้น

ระเบียบพิเศษสำหรับงานดนตรีกรรมและศิลปิน หากท่านเป็นผู้ประพันธ์ หรือผู้แต่งงานดนตรีกรรม และเข้าร่วมในพีอาร์โอ หรือซีเอ็มโอ ท่านต้องแจ้งให้พีอาร์โอ หรือซีเอ็มโอของท่านทราบถึงการให้อนุญาตโดยไม่มีค่าสิทธิ์ซึ่งท่านให้อนุญาตในเนื้อหาของผู้ใช้ของท่านผ่านข้อกำหนดนี้แก่เรา ท่านรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานของพีอาร์โอ หรือซีเอ็มโอที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดอื่นใดของพีอาร์โอ หรือซีเอ็มโอดังกล่าวที่ใช้บังคับกับท่าน หากท่านได้โอนสิทธิของท่านให้แก่ตัวแทนนักแต่งเพลง ท่านต้องได้รับความยินยอมจากตัวแทนนักแต่งเพลงดังกล่าวสำหรับการให้อนุญาตโดยไม่เสียค่าสิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้ของท่านที่ระบุในข้อกำหนดนี้ หรือให้ตัวแทนนักแต่งเพลงดังกล่าวทำข้อกำหนดนี้กับเรา เพียงเพราะท่านได้แต่งงานดนตรีกรรม (เช่น เขียนเพลง) ไม่ได้หมายความว่าท่านมีสิทธิให้การอนุญาตในข้อกำหนดนี้แก่เรา หากท่านเป็นศิลปินภายใต้สัญญากับค่ายเพลง ท่านรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการดำเนินการให้การใช้บริการของท่านเป็นไปตามหน้าที่ตามสัญญาใด ๆ ที่ท่านอาจมีต่อ ค่ายเพลงของท่านเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีที่ท่านสร้างการบันทึกเสียงใหม่ใด ๆ ผ่านบริการที่อาจเรียกร้องโดยค่ายเพลงของท่านได้

สิทธิที่ผ่านไปยังผู้ชม สิทธิทั้งหมดที่ท่านให้ในเนื้อหาของผู้ใช้ของท่านในข้อกำหนดนี้ให้ตามเกณฑ์ผ่านไปยังผู้ชม ซึ่งหมายความว่า เจ้าของ หรือผู้ประกอบการบริการของบุคคลภายนอกไม่มีความรับผิดแยกต่างหากใด ๆ ต่อท่าน หรือบุคคลภายนอกอื่นใด ซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีเนื้อหาของผู้ใช้ของท่านผ่านบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว

การสละสิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้ โดยการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ไปยัง หรือผ่านบริการ ท่านสละสิทธิใด ๆ ในการตรวจสอบ หรืออนุมัติวัสดุด้านการตลาด หรือด้านส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวก่อน นอกจากนี้ ท่านยังสละ (ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต) สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียงของบุคคลใด ๆ และทั้งหมด หรือสิทธิอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว โดยข้อกำหนดนี้ ท่านสละ (ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต) และตกลงที่จะไม่อ้างธรรมสิทธิ์ใด ๆ และทั้งหมดที่ท่านอาจมีใน หรือเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านอัปโหลด หรือจัดให้มีเป็นประการอื่นผ่านบริการ หรือสนับสนุน มี หรืออนุญาตให้มีการดำเนินการใด ๆ ตามธรรมสิทธิ์ใด ๆ ดังกล่าว

ท่านรับทราบและตกลงว่า ในบางกรณี เรามีสิทธิเปิดเผยตัวตนของท่านต่อบุคคลภายนอกผู้ที่กำลังทำการเรียกร้องว่าเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านโพสต์ หรืออัปโหลดไปยังบริการของเราเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว

เรา หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต สงวนสิทธิในการตัด ตีกรอบ แก้ไข หรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่เนื้อหาของท่านโดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา หรือของบุคคลภายนอกดังกล่าว เรามีสิทธินำออกไป ไม่อนุญาต ปิดกัน หรือลบการโพสต์ใด ๆ ของท่านที่ทำบนแพลตฟอร์มของเรา หรือผ่านบริการของเรา หากในความเห็นของเรา โพสต์ของท่านไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาที่ระบุในข้อ 6 ข้างต้น นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิ แต่ไม่ใช่หน้าที่ โดยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา ในการนำออกไป ไม่อนุญาต ปิดกั้น หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ (1) ซึ่งเราพิจารณาแล้วว่าละเมิดข้อกำหนดนี้ หรือ (2) ตอบกลับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลภายนอก โดยมี หรือไม่มีการบอกกล่าว และไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่าน ดังนั้น เราจึงเสนอแนะให้ท่านบันทึกสำเนาเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านโพสต์ไปยังบริการบนอุปกรณ์ส่วนตัวของท่านในกรณีที่ท่านต้องการมั่นใจว่าท่านเข้าถึงสำเนาเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวได้อย่างถาวร เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความเหมาะสม หรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ และไม่ว่าภายใต้พฤติการณ์ใด เราจะไม่รับผิดไม่ว่าในลักษณะใดสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ

เราไม่ยอมรับความรับผิดใดเกี่ยวกับเนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่นำส่ง หรือจัดให้มีโดยผู้ใช้บริการ และเปิดเผยโดยเรา หรือในนามของเรา บนบริการใด ๆ หรือที่อื่นใดโดยบุคคลภายนอก ท่านรับทราบว่า เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบก่อน ควบคุมดูแล ตรวจทาน หรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ที่ท่าน และผู้ใช้รายอื่นจัดให้มีบนบริการ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้)

หากท่านประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลและวัสดุ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้) ที่อัปโหลดโดยผู้ใช้รายอื่น หรือหากมีประเด็นอื่นที่ท่านต้องการแจ้งให้เราทราบ โปรดติดต่อเราที่ capcut.support@bytedance.com นอกจากนี้ เรายังมีสิทธิเปิดเผยตัวตนของท่านต่อบุคคลภายนอกผู้ที่กำลังทำการเรียกร้องว่าเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านโพสต์ หรืออัปโหลดผ่านบริการเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว

หากท่านเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่อัปโหลด หรือจัดให้มีผ่านบริการของเรา ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ท่านอาจส่งคำบอกกล่าวการละเมิดลิขสิทธิ์มายังเราได้ที่ capcut.ip.reports@bytedance.com โดยต้องระบุสิ่งดังต่อไปนี้

โปรดพิจารณาว่าการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม หรือข้อยกเว้นที่คล้ายคลึงกันนำมาใช้บังคับก่อนที่ท่านจะส่งคำบอกกล่าวหรือไม่ และนอกจากนี้ โปรดทราบว่า การจงใจนำส่งรายงานที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉลนั้นอาจทำให้ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เรา หรือบุคคลภายนอกอาจส่งต่อข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในคำบอกกล่าวการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านให้แก่ผู้อัปโหลดเนื้อหา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นประการอื่นโดย ไม่ว่าในลักษณะใด

เราจะดำเนินมาตรการตามสมควรในการเร่งนำวัสดุใด ๆ ที่ละเมิดซึ่งเราได้ทราบออกจากบริการ เป็นนโยบายของเรา ในพฤติการณ์ที่เหมาะสม และโดยดุลพินิจของเรา ที่จะทำให้บัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นซ้ำเดิมไม่สามารถใช้งานได้

ขณะที่เจ้าหน้าที่ของเรากำลังปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและประเมินแนวคิดและคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ของเรา เราภูมิใจในการที่เราให้ความสำคัญต่อความสนใจ ความคิดเห็นตอบกลับ ความเห็น และคำแนะนำที่เราได้รับจากชุมชนผู้ใช้ หากท่านเลือกที่จะช่วยเหลือโดยการส่งแนวคิดใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ คุณลักษณะพิเศษ การแก้ไข การพัฒนา เนื้อหา การปรับแต่ง เทคโนโลยี การเสนอเนื้อหา การส่งเสริม กลยุทธ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์/คุณลักษณะพิเศษใด ๆ หรือเอกสาร งานศิลปะ รหัสคอมพิวเตอร์ แผนภูมิใด ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ความคิดเห็นตอบกลับ”) ให้แก่เรา หรือพนักงานของเรา โดยไม่คำนึงว่าการสื่อสารประกอบเพิ่มของท่านนั้นกล่าวว่าอย่างไร ให้นำข้อกำหนดดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ

10. การชดใช้

ท่านตกลงที่จะต่อสู้ ชดใช้ และปกป้องบริษัทฯ บริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับโอน และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องแต่ละคนของบริษัทดังกล่าว (“ต่างเรียกว่า “ผู้ได้รับชดใช้”) จากและสำหรับการสูญเสีย การเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรง และโดยอ้อม ใด ๆ และทั้งหมด แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายของทนายความ ซึ่งอาจได้รับ หรือก่อขึ้นโดยผู้ที่ได้รับชดใช้ หรือกล่าวอ้างเอากับฝ่ายที่ได้รับชดใช้ ซึ่งเกิดจากการที่ท่าน หรือผู้ใช้บัญชีของท่านผิดข้อกำหนดนี้ หรือซึ่งเกิดจากการผิดหน้าที่ คำรับรอง และคำรับประกันของท่านภายใต้ข้อกำหนดนี้

11. ข้อยกเว้นของคำรับประกัน

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดนี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถตกลงโดยสัญญาให้แก้ไข หรือสละ และที่ท่านมีสิทธิตามกฎหมายเสมอในฐานะผู้บริโภค

บริการจัดให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” โดยมีบรรดาข้อบกพร่อง และเราไม่ให้คำรับประกัน หรือคำรับรองไม่ว่าประเภทใด โดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย แก่ท่านเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่รับรอง หรือรับประกันต่อท่านว่า

เงื่อนไข คำรับประกัน ข้อกำหนดอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนด หรือคำรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพึงพอใจ การสามารถในการซื้อขายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การเป็นไปตามรายละเอียด การไม่ละเมิด หรือการละเมิดสิทธิอื่น ๆ) จะไม่นำมาใช้บังคับกับบริการ ยกเว้นในกรณีที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนด เราอาจแก้ไข ระงับ ยกเลิก หรือจำกัดการจัดให้มีแพลตฟอร์มทั้งหมด หรือบางส่วนไว้เพื่อเหตุผลทางธุรกิจ และด้านการดำเนินการ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว

12. การจำกัดความรับผิด

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดนี้จะยกเว้น หรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการสูญเสียซึ่งไม่อาจยกเว้น หรือจำกัดโดยชอบด้วยกฎหมายโดยกฎหมายที่ใช้บังคับได้ ซึ่งรวมถึงความรับผิดสำหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บของบุคคลที่มีสาเหตุโดยตรงมาจากการประมาทเลินเล่อของเรา หรือการประมาทเลินเล่อของพนักงาน หรือตัวแทนของเรา และสำหรับการฉ้อฉล หรือการแถลงข้อความเท็จเพื่อฉ้อฉล

ภายใต้บังคับของวรรคข้างต้น เราไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับ

ข้อจำกัดเหล่านี้เกี่ยวกับความรับผิดของเราที่มีต่อท่านต้องนำมาใช้ไม่ว่าเราได้รับแจ้ง หรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ในการเกิดการสูญเสียใด ๆ ดังกล่าว

ท่านรับผิดชอบสำหรับค่าโทรศัพท์ใด ๆ ที่อาจนำมาใช้กับการใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมถึงค่าบริการส่งข้อความและข้อมูล หากท่านไม่มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจำนวนเท่าใด ท่านควรสอบถามผู้ให้บริการของท่านก่อนใช้บริการ

เราไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่เรา หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบอำนาจเผยแพร่

ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตอย่างเต็มที่ ข้อพิพาทใด ๆ ที่ท่านมีกับบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมถึง โดยการให้ตัวอย่าง และไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการ (carrier) เจ้าของลิขสิทธิ์ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือผู้จัดหาทรัพยากร หรือผู้ใช้งานอื่น ๆ เป็นข้อพิพาทโดยตรงระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าว และท่านปลดเปลื้องเรา และบริษัทในเครือโดยเพิกถอนไม่ได้จากการเรียกร้อง การทวงถาม และค่าเสียหายใด ๆ และทั้งหมด (ตามจริงและที่สืบเนื่อง) ในทุกประเภทและลักษณะ ที่ทราบ หรือไม่ทราบ ซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ กับข้อพิพาทของท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าว

ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตอย่างเต็มที่ ความรับผิดรวมสูงสุดของบริษัทฯ ที่มีต่อท่าน ซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องในลักษณะใดกับการใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการของท่าน จะจำกัดเพียง (ก) จำนวนเงินที่ท่านได้ชำระให้แก่เราในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้า หรือ (ข) ห้าสิบดอลลาร์สหรัฐฯ (50 ดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่ากันในสกุลเงินในประเทศของท่าน คู่สัญญารับทราบและตกลงว่า ข้อยกเว้นของคำรับประกันในข้อ 11 และการจำกัดความรับผิดในข้อ 12 นี้ และในข้อกำหนดอื่นของข้อกำหนดนี้ และการจัดสรรความเสี่ยงในข้อกำหนดนี้เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการต่อรองระหว่างคู่สัญญา หากไม่มีสิ่งดังกล่าว เราจะไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการ


13. ข้อกำหนดอื่น ๆ

ก. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ ยกเว้นตามที่อาจกำหนดไว้ในข้อของข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศด้านล่างนี้ ข้อกำหนดนี้ เรื่องที่เป็นสาระสำคัญและการจัดทำข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายสิงคโปร์ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ ซึ่งรวมถึงข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ การมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือการบอกเลิกข้อกำหนดนี้ จะนำขึ้นสู่และระงับลงโดยการอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยศูนย์การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ตามระเบียบการอนุญาโตตุลาการของศูนย์การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศสิงคโปร์ ณ เวลาที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งระเบียบดังกล่าวถือว่ารวมอยู่ในข้อนี้โดยการอ้างอิงถึง สถานที่ในการอนุญาโตตุลาการคือประเทศสิงคโปร์ องค์คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการสาม (3) คน ภาษาที่ใช้ในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ

ข. โอเพ็นซอร์ซ แพลตฟอร์มมีซอฟท์แวร์ประเภทโอเพ็นซอร์ซ โดยซอฟท์แวร์ประเภทโอเพ็นซอร์ซแต่ละรายการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้อนุญาตที่ใช้บังคับ

ค. ประมวลสัญญาทั้งฉบับ ข้อกำหนดนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายทั้งฉบับระหว่างท่านกับบริษัทฯ และนำมาใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน โดยนำมาใช้แทนการสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้ และที่ทำขึ้นพร้อมกันใด ๆ (ไม่ว่าโดยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างท่านกับเรา)

ง. การไม่สละสิทธิ การไม่บังคับตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้ หรือการไม่ตอบกลับการละเมิดโดยคู่สัญญาฝ่ายฝ่ายหนึ่งไม่เป็นการสละสิทธิของเราในการบังคับตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดนี้ หรือตอบกลับการละเมิดใด ๆ ในภายหลัง ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดนี้ทำให้สิทธิของเราในการปฏิบัติตามคำขอ หรือข้อกำหนดของทางราชการ ศาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริการ หรือข้อมูลของท่าน ที่จัดให้ หรือรวบรวมโดยเรา เกี่ยวกับการใช้ดังกล่าวเสียไป

จ. ความปลอดภัย เราไม่รับประกันว่า บริการของเราปลอดภัย หรือไม่มีบัค หรือไวรัส หรือรหัสอันตราย ท่านรับผิดชอบในการปรับแต่งเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มของท่านในการเข้าถึงบริการของเรา ท่านควรใช้ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสของท่านเอง

ฉ. การแยกส่วน หากศาลที่มีเขตอำนาจในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องนี้ วินิจฉัยว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้เป็นโมฆะ ให้นำข้อกำหนดดังกล่าวออกจากข้อกำหนดนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของข้อกำหนด และข้อกำหนดส่วนที่เหลือของข้อกำหนดจะยังคงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับได้

ช. เนื้อหาของบุคคลภายนอก บริการอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปสู่เนื้อหาของบุคคลภายนอก เราไม่ควบคุม เห็นชอบ สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ หรือยอมรับเป็นประการอื่นซึ่งความรับผิดชอบในเนื้อหาดังกล่าว การใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อใด ๆ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง

ซ. สิทธิของบุคคลภายนอก เว้นแต่ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศใด ๆ บุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกำหนดนี้จะไม่มีสิทธิใด ๆ ก็ตามภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) ในการบังคับตามข้อกำหนดนี้ หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้

ฌ. หากมีข้อสงสัยใด ๆ ติดต่อที่ capcut.support@bytedance.com.

ข้อกำหนดเพิ่มเติม - App Store

ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ให้นำข้อกำหนดดังต่อไปนี้มาใช้บังคับเกี่ยวกับแอป CapCut (“แอป”)

App Store ของ Apple โดยการเข้าถึงแอปผ่านอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นโดย Apple, Inc. (“Apple”) ท่านรับทราบและตกลงโดยเฉพาะเจาะจงว่า

Google Play โดยการดาวน์โหลดแอปจาก Google Play (หรือผู้สืบสิทธิ) ที่ดำเนินการโดย Google, Inc. หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ (“Google”) ท่านรับทราบและตกลงโดยเฉพาะเจาะจงว่า

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

หากท่านใช้แพลตฟอร์มในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้นำข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ

อีเมล: capcut.support@bytedance.com

ที่อยู่: ชั้น 43 อาคารเอเชีย สแควร์ 1 เลขที่ 8 มารีนา วิว ประเทศสิงคโปร์ 018960

หากการสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ สัญญาการอนุญาโตตุลาการทั้งฉบับ หากมีผลใช้บังคับเป็นประการอื่น จะไม่มีผลและเป็นโมฆะ หากข้อกำหนดอื่นใดของสัญญาการอนุญาโตตุลาการเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกถอนออกไป และข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะถูกใช้บังคับอย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมาย

หากการเรียกร้องถูกดำเนินการในศาลแทนโดยการอนุญาโตตุลาการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ท่านและบริษัทฯ ต่างสละสิทธิใด ๆ ในการพิจารณาโดยคณะลูกขุน

สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

ให้นำข้อกำหนดดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร

หากเราระงับ หรือบอกเลิกบัญชีของท่านเป็นการถาวร เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และให้เวลาท่านตามสมควรในการเข้าถึงและบันทึกข้อมูล ไฟล์ และเนื้อหาที่ร่วมอยู่กับบัญชีของท่าน เว้นแต่เรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า การเข้าถึงบัญชีของท่านอย่างต่อเนื่องจะละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ คำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานราชการอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา หรือต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 7 ของข้อกำหนดนี้ให้แทนที่ด้วยข้อความดังต่อไปนี้

แผนการให้บริการ

บริการบางบริการจัดให้แก่ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (“บริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย”) ขณะที่บริการอื่น ๆ ต้องมีการชำระเงินก่อนที่ท่านจะสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง CapCut Cloud Space Subscription Service, CapCut VIP Subscription Service เป็นต้น (“บริการพิเศษ”)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการพิเศษซึ่งเราจะจัดให้แก่ท่าน โปรดดูรายละเอียดของบริการโดยละเอียดในหน้าซื้อบนแพลตฟอร์ม เราอาจพัฒนาแพลตฟอร์มนี้เป็นเวอร์ชั่นอื่น ซึ่งมีบริการที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์ปลายทางที่แตกต่างกันในภูมิภาคต่างกัน และท่านควรได้รับ ดาวน์โหลด และติดตั้งเวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับอุปกรณ์และประเทศของท่าน

หากท่านซื้อ หรือสมัครบริการพิเศษใด ๆ ของเรา ท่านต้องสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม และลงชื่อเข้าใช้ แพลตฟอร์มก่อน บริการพิเศษจัดให้เฉพาะผู้ใช้ (1) แพลตฟอร์มเวอร์ชั่น Apple iOS ซึ่งมีบัญชี Apple ID หรือ (2) แพลตฟอร์มเวอร์ชั่น Google Android OS ซึ่งมีบัญชี Google ที่ยังไม่หมดอายุ

ท่านอาจซื้อ หรือสมัครบริการพิเศษใด ๆ ของเรา โดยชำระเงินผ่าน Apple ID/บัญชี Google ของท่าน

ท่านอาจซื้อบริการพิเศษภายในระยะเวลาเรียกเก็บเงินที่กำหนดไว้ หรือค่าสมัครบริการที่ต่ออายุโดยอัตโนมัติล่วงหน้าเป็นรายเดือน (หรือระยะเวลาอื่นที่กำหนดในหน้าซื้อของแพลตฟอร์ม หรือที่แจ้งให้ท่านทราบก่อนการสมัครบริการของท่าน)

หากท่านซื้อบริการพิเศษภายใต้สัญญาการต่ออายุอัตโนมัติ ท่านตกลงว่า (ก) Apple/Google อาจเก็บ และเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของท่านต่อไป (เช่น บัตรเครดิต) เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการพิเศษ และ (ข) Apple/Google อาจคำนวณภาษีที่ท่านพึงต้องชำระตามข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ท่านให้ไว้ ณ เวลาที่ทำการซื้อ

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาของแผนการสมัครจากหน้าซื้อบริการพิเศษของเรา หรือหน้ารายละเอียดของแพลตฟอร์มใน App Store ของ Apple / Play Store ของ Google การสมัครทั้งหมดต้องชำระผ่าน Apple ID/บัญชี Google ของท่าน และการชำระเงินดังกล่าวจะดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการของ App Store ของ Apple / Play Store ของ Google

การต่ออายุและการยกเลิก

หากท่านสมัครบริการพิเศษภายใต้สัญญาที่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ ค่าสมัครของท่านจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาเพิ่มเติมเท่ากับระยะเวลาการสมัครก่อนหน้าของท่าน เว้นแต่ระบุไว้เป็นประการอื่นบนแพลตฟอร์ม และการชำระเงินของท่านจะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการสมัครใหม่แต่ละระยะสำหรับค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ท่านยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการสมัครบริการพิเศษก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครที่เกี่ยวข้อง

หากท่านไม่ต้องการถูกเรียกเก็บเงินต่อเนื่องต่อไปอีก ท่านต้องยกเลิกการสมัครบริการพิเศษของท่านผ่าน Apple ID/บัญชี Google ของท่านก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครปัจจุบัน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าจะยกเลิกการสมัครบริการของเราได้อย่างไรในคำถามที่พบบ่อย หากมีการยกเลิกแล้ว ท่านจะยังคงเข้าถึงบริการพิเศษได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครปัจจุบัน และจะถูกเรียกเก็บค่าสมัครเต็มจำนวนสำหรับระยะเวลาการสมัครดังกล่าว เว้นแต่ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อ “ข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ” ด้านล่างนี้ หรือที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น หากท่านยกเลิกการสมัครโดยมีเหตุ หลังจากการยกเลิกมีผลใช้บังคับในวันสุดท้ายของระยะเวลาการสมัครปัจจุบัน ท่านจะถูกปรับลดระดับไปเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากระยะเวลาบริการพิเศษของท่านสิ้นสุดลง และท่านไม่ต้องการต่อระยะเวลา หรือท่านปรับลดระดับไปเป็นบริการอื่น เรามีสิทธิยกเลิกบริการพิเศษที่เกี่ยวข้อง หรือปรับลดระดับบริการดังกล่าวไปเป็นบริการที่สอดคล้องกับการชำระเงินตามจริงของท่าน ได้แก่ การปรับลดระดับความจุการจัดเก็บในพื้นที่คลาวด์ของท่านไปเป็นความจุการจัดเก็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จัดให้โดยแพลตฟอร์ม หรือปรับลดระดับไปเป็นความจุที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเงินที่ท่านชำระตามจริง ภายในกำหนดเวลาที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านควรโอนย้ายและเก็บสำรองเนื้อหาของท่าน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงร่างวิดีโอ ภาพถ่าย สติ๊กเกอร์ และวัสดุอื่น ๆ ของท่าน) ที่จัดเก็บอยู่ในพื้นที่คลาวด์ที่จัดให้โดยแพลตฟอร์มภายใต้บริการพิเศษ ก่อนครบกำหนดแผนการให้บริการดังกล่าว และดำเนินการให้เนื้อหาที่ท่านจัดเก็บไว้ไม่เกินกว่าความจุการจัดเก็บที่ท่านมีสิทธิใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของเนื้อหาและข้อมูลของท่านเนื่องจากความจุการจัดเก็บในพื้นที่คลาวด์มีไม่ที่เพียงพอ เราไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญหายใด ๆ ของเนื้อหา หรือข้อมูลซึ่งเป็นผลจากการที่ท่านไม่จัดหาและชำระเงินสำหรับความจุการจัดเก็บในพื้นคลาวด์ที่เพียงพอ

ไม่ว่าจะเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือบริการพิเศษที่จัดให้โดยแพลตฟอร์ม ท่านจะใช้แผนการให้บริการเหล่านั้นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแพลตฟอร์ม ข้อจำกัดของประเภทไฟล์ ข้อจำกัดของรูปแบบ ข้อจำกัดของขนาด เป็นต้น เสมอ หากการใช้ของท่านละเมิดระเบียบ เรามีสิทธิระงับบริการที่เกี่ยวข้อง และลบเนื้อหาที่เกินกว่าความจุการจัดเก็บที่ท่านมีสิทธิ หรือที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ทำการเก็บสำรอง หรือโอนย้ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใด ๆ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหลังจากได้รับจากเรา เราไม่ต้องรับผิดสำหรับการสูญหายของเนื้อหา หรือข้อมูลที่เป็นผลตามมาใด ๆ

ข้อมูลการถอนตัวและการคืนเงิน

สิทธิในการถอนตัว

ท่านมีสิทธิถอนตัวจากสัญญานี้ภายใน 14 วัน โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ

ระยะเวลาการถอนตัวจะสิ้นสุดลงหลังจาก 14 วันนับจากวันที่ทำสัญญา ในการใช้สิทธิถอนตัว ท่านต้องแจ้งเรา (Bytedance Pte. Ltd. [ 1 ราฟเฟิล คีย์ 26-10 เซาท์ ทาวเวอร์ ประเทศสิงคโปร์ 048583, capcut.support@bytedance.com]) ถึงการตัดสินใจของท่านว่าจะถอนตัวจากสัญญานี้โดยคำแถลงที่ชัดเจน (เช่น หนังสือที่ส่งโดยไปรษณีย์ หรืออีเมล) ท่านอาจใช้แบบฟอร์มการถอนตัวที่แนบท้ายนี้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้

เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาการถอนตัว เพียงพอสำหรับท่านที่จะส่งการสื่อสารของท่านเกี่ยวกับการใช้สิทธิถอนตัวก่อนระยะเวลาถอนตัวจะสิ้นสุดลง

ผลของการถอนตัว

หากท่านถอนตัวจากสัญญานี้ เราจะชดใช้เงินทั้งหมดที่ได้รับจากท่านให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงค่าจัดส่ง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นผลจากการเลือกประเภทของการจัดส่งนอกเหนือจากประเภทการขนส่งมาตรฐานที่แพงน้อยที่สุดที่เราเสนอ) โดยไม่มีการชักช้าอันไม่มีเหตุอันควร และไม่ว่ากรณีใดไม่ช้ากว่า 14 วันนับจากวันที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินของท่านที่จะถอนตัวจากสัญญานี้ เราจะทำการชดใช้ดังกล่าวโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้สำหรับธุรกรรมครั้งแรก เว้นแต่ท่านได้ตกลงโดยชัดแจ้งเป็นประการอื่น ไม่ว่ากรณีใด จะไม่ก่อค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเป็นผลจากการชดใช้ดังกล่าว

หากท่านขอให้เริ่มให้บริการระหว่างระยะเวลาถอนตัว ท่านต้องชำระเงินให้แก่เราในจำนวนที่เป็นสัดส่วนกับบริการที่ได้ให้จนกว่าท่านจะสื่อสารให้เราทราบถึงการถอนตัวของท่านจากสัญญานี้ โดยเปรียบเทียบกับความครอบคลุมทั้งหมดของสัญญา

แบบฟอร์มการถอนตัว

(กรอกและส่งคืนแบบฟอร์มนี้เฉพาะเมื่อท่านประสงค์จะถอนตัวจากสัญญา)

*ลบออกหากเหมาะสม

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้น การยกเลิกและการคืนเงินใด ๆ ผ่าน App Store ของ Apple และ Google Play อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดในการให้บริการของ App Store ของ Apple และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play ตามลำดับ ท่านจะยังเข้าถึงบริการพิเศษได้จนกว่า Apple หรือ Google จะคืนเงินค่าสมัครของท่าน

การแก้ไข การหยุดชะงัก และการบอกเลิกบริการ

เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแผนการให้บริการ ซึ่งรวมถึงการปรับคุณลักษณะพิเศษ/บริการที่มีอยู่หากมีเหตุผลที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุผลที่เหมาะสมอาจเป็นไปเพื่อ (1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือแนวทางการตัดสินที่มีการแก้ไข (2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีการแก้ไข เช่น สิ่งแวดล้อมทางเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเหตุผลในการดำเนินการอื่น ๆ (3) คงการดำเนินงานไว้ (4) ปรับให้เข้ากับเงื่อนไขตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น และ (5) เพื่อประโยชน์ของท่าน ท่านจะไม่ก่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับการแก้ไขแผนการให้บริการ และการทำงานของแผนดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการแก้ไขในลักษณะที่มีความชัดเจนและเป็นการเฉพาะ

หากการเปลี่ยนแปลงแผนการให้บริการของเราส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการเข้าถึง หรือใช้แผนการให้บริการเกินไปมาก (“การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ”) เราจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างน้อยหกสัปดาห์ล่วงหน้าโดยอีเมล (“คำบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลง”) โดยคำบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงจะระบุลักษณะและเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และระบุสิทธิของท่านที่มีดังต่อไปนี้

ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ท่านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยส่งคำบอกกล่าว 30 วัน โดยระยะเวลาเริ่มตั้งแต่เมื่อท่านได้รับคำบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ท่านได้รับคำบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาต้องเริ่มตั้งแต่ท่านทำการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเชิงพาณิชย์ในการทำให้บริการสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิในการหยุดชะงัก หรือแก้ไขการจัดให้มีบริการ หรือส่วนใด ๆ ของบริการ (ซึ่งรวมถึงการแก้ไข หรือการถอนบริการใด ๆ) เป็นครั้งคราว เช่น เวลาหยุดให้บริการที่กำหนดไว้ หรือเวลาหยุดให้บริการกรณีฉุกเฉิน เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดห้ามไว้ เรา จะนำผลประโยชน์ตามกฎหมายมาพิจารณา และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อจำกัดใด ๆ ในเวลาที่เหมาะสม

หากท่านได้สมัครบริการแล้ว เราจะคืนค่าสมัครใด ๆ ที่ได้ชำระไว้ แต่ไม่ได้ใช้ตามสัดส่วนให้แก่ท่าน หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

ข้อ 10 และข้อ 11 ของข้อกำหนดให้แทนที่ด้วยข้อความดังต่อไปนี้

ประเทศอินเดีย

หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มในประเทศอินเดีย ให้นำข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ

นายอาณัติ ปาเทีย (Mr Anuj Bhatia)

อีเมล: grievance.officer@capcut.com

ประเทศบราซิล

หากท่านใช้แพลตฟอร์มในประเทศบราซิล ให้นำข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ

ประเทศญี่ปุ่น

หากท่านใช้แพลตฟอร์มในประเทศญี่ปุ่น ให้นำข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ

ประเทศเกาหลีใต้

หากท่านใช้แพลตฟอร์มในประเทศเกาหลีใต้ ให้นำข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ

ประเทศไทย

หากท่านใช้บริการในประเทศไทย ให้นำข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดของเนื้อหาหลักของข้อกำหนดนี้ ให้นำข้อกำหนดดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ

ประเทศอินโดนีเซีย

หากท่านใช้บริการของเราในประเทศอินโดนีเซีย ให้นำข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ขัดกับข้อกำหนดของเนื้อหาหลักของข้อกำหนดนี้ ให้นำข้อกำหนดดังต่อไปนี้มาใช้บังคับ